☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 01 Zgłoszenie opodatkowania nieruchomości przez osobę fizyczną

KU-FB 01 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zgłoszenie opodatkowania nieruchomości przez osobę fizyczną

I.  WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełnione druki:

               - IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

               - ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

               - ZIN-3 Dane pozostałych podatników

Druki można  pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu - www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). Należy składać w urzędzie  tylko  kompletnie wypełnione druki.

            2. Załączniki:

(w zależności od okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego)

                - kserokopia aktu notarialnego lub umowa najmu, dzierżawy (oryginał do wglądu),

                - kserokopia wypisu z ewidencji gruntów (oryginał do wglądu),

                - kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na użytkowanie

                   budynku (oryginał do wglądu),

                - postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (lub o dziale spadku).

W przypadku zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na podatnika obowiązek złożenia informacji na podatek od nieruchomości według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości następuje do miesiąca
od złożenia przez podatnika formularzy. Przed wydaniem decyzji, organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających, a w razie konieczności przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
W sprawach skomplikowanych lub wymagających  wiadomości  specjalnych termin może ulec przedłużeniu o czas postępowania podatkowego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz - Biuro Obsługi Interesanta , tel. 75 645 64 27,  645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji  Prezydenta Miasta Bolesławiec służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty  doręczenia  decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

VI. UWAGI:

1. Osoba fizyczna obowiązana jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku np. zakup nieruchomości, wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości od Gminy Miejskiej Bolesławiec.

3. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustala w drodze decyzji Prezydent Miasta Bolesławiec.

5. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.    

6. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Opodatkowaniu podlegają:

            - grunty,

            - budynki lub ich części (budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach),

            - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

8. Podstawę opodatkowania stanowi:

            - dla gruntów – powierzchnia,

            - dla budynków – powierzchnia użytkowa (powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe). Powierzchnię o wysokości w świetle od 1,40 m  do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 %, powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m – pomija się,

            - dla budowli – wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji, a w przypadku budowli zamortyzowanych ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

9. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, będące:

            - właścicielem nieruchomości,

            - posiadaczem samoistnym,

            - użytkownikiem wieczystym,

            - posiadaczem nieruchomości lub jej części stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

- art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 i 3, art. 4 ust. 1 i 2, art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-12 16:22:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 09:31:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522