Dostęp do Informacji Publicznej

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. sprost).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu tych informacji.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez: ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej, ustnie niezwłocznie, wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, wstęp na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, poprzez infomaty lub inne urządzenia, na wniosek osoby zainteresowanej.

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, stworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w formie elektronicznej.

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2008-03-19)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2008-03-19 09:45:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-20 13:44:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki