☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 02 Zmiana opodatkowania nieruchomości u osób fizycznych

KU-FB 02 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zmiana opodatkowania nieruchomości u osób fizycznych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

            1. Wypełnione druki:

               - IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

               - ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

               - ZIN-3 Dane pozostałych podatników

                oraz pismo uzasadniające przyczynę składanej korekty.

Druki można pobrać osobiście  w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). W urzędzie należy składać tylko kompletnie wypełnione druki.

            2. Załączniki:

                - kserokopia aktu notarialnego lub umowa dzierżawy (oryginał do wglądu),

                - kserokopia wypisu z ewidencji gruntów (oryginał do wglądu),

                - kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na użytkowanie

                  budynku (oryginał do wglądu),

               - kserokopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (lub o dziale spadku).

Obowiązek złożenia korekty informacji wynika z art. 6 ust 6 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Termin jej złożenia: 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących korektę.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji uwzględniającej przypis lub odpis podatku od nieruchomości następuje w ciągu miesiąca od złożenia przez podatnika korekty formularza INRL-2. Przed wydaniem decyzji, organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających, a w razie konieczności przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Termin może ulec przedłużeniu o czas postępowania podatkowego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz - Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji Prezydenta Miasta Bolesławiec służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

VI. UWAGI:

 1. Osoba fizyczna obowiązana jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości.

2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości, podatek ulega podwyższeniu lub obniżeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

4. Wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych po uwzględnieniu zmian ustala w drodze decyzji Prezydent Miasta Bolesławiec (obniżając lub podwyższając podatek).

5. Podatek ustalony decyzją jest płatny na indywidualny rachunek bankowy.

6. Obowiązek składania korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Opodatkowaniu podlegają:

            - grunty,

            - budynki lub ich części (budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach),

            - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

8. Podstawę opodatkowania stanowi:

            - dla gruntów – powierzchnia,

            - dla budynków – powierzchnia użytkowa (powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe). Powierzchnię o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 %, powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m – pomija się,

            - budowli – wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji, a w przypadku budowli zamortyzowanych ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

9. Podatnikiem podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, będące:

           - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

           - posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

           - użytkownikami wieczystymi gruntów;

           - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

Podstawa prawna:

- art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 i 3, art. 4 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych;

- art. 81, 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-27 11:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 09:33:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522