☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 09 - Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

KU-MiG 09

Wersja z dnia 5 czerwca 2020 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

           - Odpis z księgi wieczystej nieruchomości,

           - Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkowników wieczystych ( akt notarialny, postanowienie sądowe, itp.),

Druk wniosku można otrzymać:

  • w Biurze Obsługi Interesanta; Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok.109;
  • ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2012 r.,poz. 83 ze zmian.), zwaną dalej ustawą, osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z wnioskiem z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Z żądaniem przekształcenia mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi tych osób.

W budynkach wielolokalowych  z wnioskiem  o przekształcenie ułamkowych  części gruntu występują wszyscy  współużytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. 

II. OPŁATY

Za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego opłata skarbowa - 10,00 zł.

W postępowaniu wszczynanym na wniosek, wnioskodawca ponosi koszty postępowania administracyjnego, np. koszt opracowania operatu szacunkowego.

BONIFIKATY:

1. Bonifikaty wynikające z uchwały  Nr XLIII/421/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r.- przysługują osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielane są w następujących  wysokościach:

  • 50% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało do 5 lat,
  • 70% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało od 5 lat do 20 lat,
  • 90% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i dłużej,
  • 99% - dla użytkowników wieczystych i ich następców prawnych, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.

Opłata za przekształcenie nie może być rozłożona na raty.

2. Bonifikata wynikająca z ustawy z dnia 29.07.2005 r. udzielana jest w wysokości 50% - dla osób, które są użytkownikami wieczystymi nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Wnioskodawcy, którzy nie korzystają z bonifikat wynikających z uchwały Nr XLII/421/05 Rady  Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r., mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty opłaty za przekształcenie – na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat przy zastosowaniu oprocentowania określonego w Uchwale Nr XVI/123/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Urząd Miasta Bolesławiec pl. Marszałka Piłsudskiego 1– Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,
I piętro, pokój 109, tel. 75/645 65-17

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

W celu przyspieszenia uzyskania decyzji ostatecznej strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję.

2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

DRUK ponaglenia

UWAGA:

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

VI. UWAGI

1. Doręczenie decyzji stronie osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej lub przesłanie decyzji pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przekazanie ostatecznej decyzji: Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych, Starostwo Powiatowe – Ewidencja Gruntów.

2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

 

Podstawa prawna: 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2020-06-05)
Udostępnił:
Monika Moskiewicz
(2017-06-13 09:10:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Puk
(2020-06-09 13:35:19)
 
 
ilość odwiedzin: 5510403

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X