☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG10 - Decyzja o podziale nieruchomości

KU-MiG 10

Wersja z dnia 5 czerwca 2020 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Decyzja o podziale nieruchomości

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

      - tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej);

      - wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomości podlegające podziałowi;

      - mapę z projektem podziału (5 egz.);

      - kserokopia protokołu z przyjęcia granic nieruchomości;

      - postanowienie Prezydenta Miasta Bolesławiec o stwierdzeniu zgodności proponowanego podziału nieruchomości z mpzp, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

Druk wniosku można pobrać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta, pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec – parter, tel. 75/645 65 25, 75/645 65 26);
  • Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro, pokój nr 105;
  • Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Brak opłat skarbowych

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanie – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

DRUK ponaglenia

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Urząd Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 105, tel. 75/645 65 13;

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji stronie. W celu przyspieszenia uzyskania decyzji ostatecznej strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję.

2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

UWAGA:

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

VI. UWAGI

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16),  jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2020-06-05)
Udostępnił:
Monika Moskiewicz
(2017-06-13 10:24:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Puk
(2020-06-09 13:39:14)
 
 
ilość odwiedzin: 5507950

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X