☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 63 Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 63

Wersja z dnia 30.01.2020 r.

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełnione zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką .
 • Oryginał licencji/wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono pełnomocnictwo.

 

Druk zawiadomienia można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter,  tel. 75 645-65-25);
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90;
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa

   - za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec PKO BP S.A. O/Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej składa się na wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania przewozu osób taksówką składa się osobiście/ za pośrednictwem poczty w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 3. Przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku o zawieszenie wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu taksówką
 4. Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję/wypisy z licencji w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu.
 5. Jeżeli wykonywanie transportu zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od spełnienia wymagań wyżej określonych, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:
 • zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,
 • zwrócić do organu oryginał licencji/wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości,
 • zwrócić do organu wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych -  w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), 
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2018 r. poz.2096 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2019  r. poz. 700 ze zm.).
Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2020-01-30)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 13:57:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-27 12:04:55)
 
 
ilość odwiedzin: 5591790

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X