☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Środa 20.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 49 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

KU-SO 49 Wersja z dnia 1 lutego 2017 r.

Zawieszenie wykonywania  działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (rodzaj wniosku: wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej)
 2. Do wglądu:
 • dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

     3.    Formularz CEIDG-1 można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter, tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26)
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Miasta Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.eu

II. OPŁATY

Wolne od opłaty na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1829 ze zm.).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (CEIDG-1) może być składany za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG,  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Rozwoju. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

        Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w CEIDG

 • opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, lub
 • podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

W przypadku niemożności podpisania formularza CEIDG-1 elektronicznie istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w ciągu 7 dni w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713.

 1. Wniosek o wpis  informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może być również złożony osobiście w formie papierowej na formularzu CEIDG-1 w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub wysłany listem poleconym.

Wniosek papierowy składany osobiście powinien być podpisany w obecności pracownika urzędu, a na wniosku przesłanym, własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez notariusza.

 Wniosek CEIDG-1 wypełnia się zgodnie z instrukcją.

Rozpatrzenie wniosku polegające na przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG następuje nie później niż następnego dnia roboczego od jego wpływu (art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od czynności organu gminy polegających na przekształceniu przyjętego wniosku CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec w godzinach pracy urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Wpis zawierający informację o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w CEIDG można pobrać poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców umieszczoną na stronie internetowej www.firma.gov.pl
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub skorygowania wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Informacja dla przedsiębiorcy
 • przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. Dz. U z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w rozumieniu Kodeksu Pracy;
 • okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni (za wyjątkiem miesiąca lutego) i dłuższy niż 24 miesiące (art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 13 maja 2011 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw,  Dz. U. z 2011 r. nr 131, poz. 764); okres ten może być podany w dniach lub miesiącach oraz w dniach i miesiącach; do obliczania okresu zawieszenia stosuje się przepisy Kpa;
 • okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej  lub  do dnia wskazanego we wniosku, który nie może być wcześniejszy niż  dzień złożenia wniosku (art. 14a ust. 6 ustawy o s.dz.g.);
 • jeżeli przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania działalności jest skuteczne pod warunkiem zawieszenia działalności przez wszystkich wspólników (art. 14a ust.2 ustawy o s.dz.g.);
 • jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność w różnych formach (przedsiębiorstwo własne i przedsiębiorstwo wspólne na podstawie umowy spółki cywilnej lub kilku spółek cywilnych) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form – odrębnie własne przedsiębiorstwo i odrębnie każdą spółkę cywilną  (art. 14a ust.2a i 2b ustawy o s.dz.g.);
 • zawieszenie wykonywania działalności powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie do dnia poprzedzającego wznowienie wykonywania działalności  (art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych);
 • w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej (art. 14a ust.7 ustawy o s.dz.g);
 • w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14a ust 3 ustawy o s.dz.g.);
 • w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo (art. 14a ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy o s.dz.g.):
  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywana przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa (art. 14a ust.4 pkt 5 ustawy o s.dz.g.);
 • w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą (art. 14 a ust. 4 pkt 7 ustawy o s.dz.g.);
 • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuję na wniosek przedsiębiorcy (art. 14a ust. 5 ustawy o s.dz.g.);
 • w przypadku niezłożenia wniosku o wznowienie wykonywanej działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy wpis będzie podlegał wykreśleniu z CEIDG;
 • organ ewidencyjny ma prawo wykreślić wpis z ewidencji w przypadku  niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia  zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - bez wzywania z 30-dniowym terminem.(art. 34 ust.2 pkt 2 ustawy o s.dz.g.) – od 1 lipca 2011 r.  organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki dla przedsiębiorców wpisanych lub przeniesionych do CEIDG).

Podstawa prawna:

Art. 14a  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

Art. 1 ust. 2 lit. a,b,c,d ustawy z dnia 13 maja 2011 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764).

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-02-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 14:57:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2018-10-23 11:28:30)
 
 
ilość odwiedzin: 4543096

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X