Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 25.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 04 Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych gminnych oraz w działkach drogowych nie będących drogami publicznymi

KU-ZI 04

 

Wersja z dnia

5 lutego

2018 r.

 

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich

Referat Komunalny

i Ochrony Środowiska

 

Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych gminnych oraz w działkach drogowych nie będących drogami publicznymi

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o uzgodnienie trasy przebiegu sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym drogi publicznej gminnej.

2.  Załączniki do wniosku:

 1. dwa egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych z proponowaną lokalizacją sieci lub przyłączy,
 2. wypis z rejestru gruntów z numerem działki oraz informacją o właścicielu działki drogowej i działek sąsiednich,
 3. jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

 1. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

1. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł. (część IV załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.).

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych gminnych wydaje się w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 

 1. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Referat Komunalny i Ochrony Środowiska – Pl. Marsz. J . Piłsudskiego 1, V piętro, pokój 506, tel. 75-645-65-06. 

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec i składa się w Biurach Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec – Rynek 41 (Ratusz) lub Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec).

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

 

 1. UWAGI:

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biur Obsługi Interesanta lub Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 506, tel. 75-645-65-06.

 

Podstawa prawna: ustawa  z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) oraz  ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2018-02-05)
Udostępnił:
Jolanta Wójcik
(2017-06-28 10:45:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Graczyk
(2018-03-16 13:48:03)
 
 
ilość odwiedzin: 4212696

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X