☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich

Referat Komunalny

i Ochrony Środowiska

 

KU-ZI 06  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

wersja z dnia 19 września 2018 r.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Druk KU-ZI 06/01.

          2. Załączniki do wniosku:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu - karta informacyjna przedsięwzięcia;

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia;

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem
w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze.

 1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 2. mapę, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 3. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów

i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 1. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 t.j. ze. zm.);
 2. informacje lub dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby podpisującej wniosek do reprezentowania wnioskodawcy (np.: nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo);
 3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Druk wniosku można otrzymać:

- w Biurze Obsługi Interesanta; Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Referat Komunalny i Ochrony Środowiska, pok.509;

- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl


 1. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

1)   za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205,00 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((t.j, Dz.U. z 2016 poz. 1827 ze zm.) oraz część I pkt 45 załącznika do ww. ustawy).

2)  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł ( część IV załącznika do ww. ustawy).

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230.


 1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, to jest uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, albo innych przyczyn niezależnych od organu.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna
10-11, 58-500 Jelenia Góra za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.


 1. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Referat Komunalny i Ochrony Środowiska, – Biurowiec- Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1,V piętro, pokój nr 509, tel. 75-645-65-02.


 1. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 lub pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1.

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.


 1. UWAGI:

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta lub Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Biurowiec Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 509, tel. 75-645-65-02.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2018-09-19)
Udostępnił:
Jolanta Wójcik
(2017-06-28 10:51:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Rychert
(2018-10-05 13:55:11)
 
 
ilość odwiedzin: 4376900

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X