☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 01.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 06 Zgłoszenie opodatkowania nieruchomości przez osobę prawną

KU-FB 06 Wersja z dnia 10.02.2023 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zgłoszenie opodatkowania nieruchomości przez osobę prawną

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełnione druki:

               - DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

               - ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Druki można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). W urzędzie należy składać tylko kompletnie wypełnione druki.

2. Załączniki:

                - kserokopia aktu notarialnego lub umowa dzierżawy (oryginał do wglądu),

                - kserokopia wypisu z ewidencji gruntów (oryginał do wglądu),

                - kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na użytkowanie

                  budynku (oryginał do wglądu) lub zawiadomienia o oddaniu obiektu

                  budowlanego do użytkowania,

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Złożenie rocznej deklaracji podatkowej do 31 stycznia każdego roku powoduje obowiązek wpłacania przez podatnika wyliczonej kwoty podatku w ratach miesięcznych a po stronie organu podatkowego uprawnienie do dokonania czynności sprawdzających i kontrolnych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz - Biuro Obsługi Interesanta tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od czynności organu podatkowego, zakończonych decyzją służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

VI. UWAGI:

1. Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka niemająca osobowości prawnej obowiązana jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 31 stycznia każdego roku.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku.

3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku np. zakup nieruchomości, wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości od Gminy Miejskiej Bolesławiec.

4. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

5. Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka niemająca osobowości prawnej obowiązana jest wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

6. Obliczony podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

7. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty,

- budynki lub ich części (budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach),

- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

9. Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla gruntów – powierzchnia,

- dla budynków – powierzchnia użytkowa (powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe). Powierzchnię o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 %, powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m – pomija się,

- budowli – wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji, a w przypadku budowli zamortyzowanych ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

10. Podatnikiem podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemająca osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

-użytkownikami wieczystymi gruntów;

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli  posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zmian.);

- art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zmian.).

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2023-02-10)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-27 13:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2023-02-15 11:42:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533