☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 07 Zmiana opodatkowania nieruchomości przez osobę prawną

KU-FB 07 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zmiana opodatkowania nieruchomości przez osobę prawną

1. Wypełnione druki:

               - DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

               - ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Druki można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). W urzędzie należy składać tylko kompletnie wypełnione druki.

2. Załączniki:

- kserokopia aktu notarialnego lub umowa dzierżawy (oryginał do wglądu),

- kserokopia wypisu z ewidencji gruntów (oryginał do wglądu),

- kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na użytkowanie budynku (oryginał do wglądu) lub zawiadomienia o oddaniu obiektu budowlanego w użytkowanie,

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie korekty deklaracji podatkowej powoduje u podatnika obowiązek dokonania wpłaty skorygowanej przez niego wyliczonej w deklaracji kwoty podatku w ratach miesięcznych a po stronie organu podatkowego uprawnienie do dokonania czynności sprawdzających i kontrolnych lub zwrotu nadpłaty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz - Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

W przypadku wydania przez organ podatkowy decyzji Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

VI. UWAGI:

1. Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka niemająca osobowości prawnej obowiązana jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu korektę deklaracji na podatek od nieruchomości sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości.

2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości, podatek ulega podwyższeniu lub obniżeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

4. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

5. Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka niemająca osobowości prawnej obowiązana jest wpłacać obliczony w korekcie deklaracji podatek od nieruchomości.

6. Obliczony podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

7. Obowiązek składania korekty deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty,

- budynki lub ich części (budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach),

- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

9. Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla gruntów – powierzchnia,

- dla budynków – powierzchnia użytkowa (powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe). Powierzchnię o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 %, powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m – pomija się,

- budowli – wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji, a w przypadku budowli zamortyzowanych ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

10. Podatnikiem podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

- użytkownikami wieczystymi gruntów;

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych  lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- art. 207, art. 274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-27 13:19:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 10:08:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522