☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 09 Usunięcie drzew, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z terenu stanowiącego własność osób fizycznych

 

 

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich

Referat Komunalny

i Ochrony Środowiska

 

KU-ZI 09    USUNIĘCIE DRZEW, NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z TERENU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH

(wersja z dnia 19 września 2018 r.)

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej prezydent Miasta Bolesławiec, w drodze postanowienia, nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Druk KU-ZI 09/01  Druk zgłoszenia można otrzymać:

- w Biurze Obsługi Interesanta; Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Referat Komunalny i Ochrony Środowiska, pok.509;

- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl


  1. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

1)         jeśli strona ustanowiła pełnomocnika: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),

2)         jeśli poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę dokonuje prowadzący postępowanie pracownik Urzędu Miasta Bolesławiec – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy,

3)         jeśli strona wnosi o wydanie zaświadczenia – 17 zł.                     

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do składanego zgłoszenia.


  1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonane zostaną oględziny w celu ustalenia, odpowiednio:

1) nazwy gatunku drzewa;

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

W terminie 14 dni od dnia oględzin Prezydent Miasta Bolesławiec może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw przeciwko usunięciu drzewa. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Prezydent Miasta Bolesławiec nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Na wniosek strony Prezydent Miasta Bolesławiec może, przed upływem 14 dni od dokonania oględzin drzewa, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


  1. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Referat Komunalny i Ochrony Środowiska, – Biurowiec- Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1,V piętro, pokój nr 509, tel. 75-645-65-02.


  1. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 lub pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1.

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 lub pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1.

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.


  1. UWAGI:

Podanie w zgłoszeniu numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą, może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

Zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na terenie której rośnie drzewo, włączając w to współmałżonków, jeśli obydwoje są współwłaścicielami nieruchomości.

Jeśli wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa albo jego kopię poświadczoną notarialnie lub przez uprawniony organ, albo też okazać jego oryginał i kopię (odpis) prowadzącemu postępowanie pracownikowi Urzędu Miasta Bolesławiec w celu poświadczenia przez niego zgodność tej kopi (odpisu) z oryginałem.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta lub Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Biurowiec Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1,V piętro, pokój nr 509, tel. 75-645-65-02.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 142 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze. zm.).

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2018-02-05)
Udostępnił:
Jolanta Wójcik
(2017-06-28 10:56:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Rychert
(2018-10-05 14:00:38)
 
 
ilość odwiedzin: 4370529

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X