☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 12 Zmiana opodatkowania użytków rolnych przez osobę fizyczną

KU-FB 12 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zmiana opodatkowania użytków rolnych przez osobę fizyczną

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełnione druki:

               - IR-1 informacja o gruntach

               - ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

               - ZIR-3 Dane pozostałych podatników

Druki można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). W urzędzie należy składać tylko kompletnie wypełnione druki.

2. Załączniki:

- kserokopia aktu notarialnego lub umowa dzierżawy (oryginał do wglądu),

  - kserokopia wypisu z ewidencji gruntów (oryginał do wglądu),

  - kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na użytkowanie budynku (oryginał do wglądu),

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji zmieniającej wymiar podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego następuje w ciągu miesiąca od złożenia przez podatnika formularza INRL-2. Przed wydaniem decyzji, organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających, a w razie konieczności przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Termin może ulec przedłużeniu o czas postępowania podatkowego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta,  tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji Prezydenta Miasta Bolesławiec służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

VI. UWAGI:

1. Osoba fizyczna obowiązana jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku.

2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności

 przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

4. Zmianę wysokości podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych dokonuje w drodze decyzji Prezydent Miasta Bolesławiec.

5. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

6. Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Opodatkowaniu podlegają użytki rolne.

8. Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji  gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

9. Podatnikiem podatku rolnego są osoby fizyczne, będące:

- właścicielem gruntu;

- posiadaczem samoistnym;

- użytkownikiem wieczystym gruntów;

- posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych  lub z innego tytułu prawnego albo

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Podstawa prawna:

- art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

- art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-27 14:15:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 10:24:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522