☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 15 Zgłoszenie opodatkowania nieruchomości, użytków rolnych, lasów przez osobę fizyczną

KU-FB 15 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zgłoszenie opodatkowania nieruchomości, użytków rolnych, lasów przez osobę fizyczną

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełnione druki:

               - IR-1 informacja o gruntach

               - ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

               - ZIR-3 Dane pozostałych podatników

 

                - IL-1 informacja o lasach

               - ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

               - ZIL-3 Dane pozostałych podatników

Druki można pobrać osobiście w Biuro Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). W urzędzie należy składać tylko kompletnie wypełnione druki.

2. Załączniki:

- kserokopia aktu notarialnego lub umowa dzierżawy (oryginał do wglądu),

- kserokopia wypisu z ewidencji gruntów (oryginał do wglądu),

-kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na użytkowanie budynku (oryginał do wglądu).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji ustalającej wymiar podatku łącznego zobowiązania pieniężnego następuje do miesiąca od złożenia przez podatnika w/w formularzy. Przed wydaniem decyzji, organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających, a w razie konieczności przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Termin może ulec przedłużeniu o czas postępowania podatkowego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji Prezydenta Miasta Bolesławiec służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

VI. UWAGI:

1. Osoba fizyczna obowiązana jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego lub las zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą lub leśną albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego lub leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

4. Wymiaru podatku łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych dokonuje w drodze decyzji Prezydent Miasta Bolesławiec.

5. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

6. Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Opodatkowaniu podlegają nieruchomości, użytki rolne i lasy.

8. Podstawę opodatkowania stanowi dla:

nieruchomości:

- dla gruntów – powierzchnia,

- dla budynków – powierzchnia użytkowa (powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe). Powierzchnię o wysokości w świetle od 1,40 m  do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 %, powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m – pomija się,

- dla budowli – wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji, a w przypadku budowli zamortyzowanych ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

gruntów rolnych stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntówi budynków.

lasów:

- powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

- art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;

- art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

- art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-27 14:28:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 10:51:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522