☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 22 Zmiana opodatkowania lasów przez osobę fizyczną

KU-FB 22 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zmiana opodatkowania lasów przez osobę fizyczną

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełnione druki:

                - IL-1 informacja o lasach

               - ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

               - ZIL-3 Dane pozostałych podatników

2. Pismo uzasadniające przyczynę korekty.

Druki można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). W urzędzie należy składać tylko kompletnie wypełnione druki.

3. Załączniki:

- kserokopia aktu notarialnego lub umowa dzierżawy (oryginał do wglądu),

- kserokopia wypisu z ewidencji gruntów (oryginał do wglądu).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji zmieniającej wymiar podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego następuje do miesiąca od złożenia przez podatnika formularza INRL-2. Przed wydaniem decyzji, organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających, a w razie konieczności przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Termin może ulec przedłużeniu o czas postępowania podatkowego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od czynności organu podatkowego, zakończonych decyzją służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

 

VI. UWAGI:

 

1. Osoba fizyczna obowiązana jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego las został zajęty na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono działalność leśną albo z innych powodów jej powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

4. Zmiany wymiaru podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych dokonuje w drodze decyzji Prezydent Miasta Bolesławiec.

5. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

6. Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Opodatkowaniu podlegają lasy.

8. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

9. Podatnikiem podatku leśnego są osoby fizyczne, będące:

- właścicielem lasów;

- posiadaczem samoistnym lasów;

- użytkownikami wieczystymi lasów;

- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;

- art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-28 09:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 10:59:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522