☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 25 Zgłoszenie opodatkowania lasów przez osobę prawną

KU-FB 25 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zgłoszenie opodatkowania lasów przez osobę prawną

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełnione druki:

               - DL-1 Deklaracja na podatek leśny

               - ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Druki można pobrać osobiście w Biuro Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). W urzędzie należy składać tylko kompletnie wypełnione druki.

2. Załączniki:

- kserokopia aktu notarialnego lub umowa dzierżawy (oryginał do wglądu),

- kserokopia wypisu z ewidencji gruntów (oryginał do wglądu).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie rocznej deklaracji podatkowej powoduje obowiązek wpłacania przez podatnika wyliczonej kwoty podatku w ratach miesięcznych, a po stronie organu podatkowego uprawnienie do dokonania czynności sprawdzających i kontrolnych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od czynności organu podatkowego, zakończonych decyzją służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

VI. UWAGI:

1. Osoba prawna obowiązana jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 15 stycznia każdego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego las został zajęty na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono działalność leśną albo z innych powodów jej powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana

4. Podatek jest płatny w ratach miesięcznych proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 każdego miesiąca.

5. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

6. Opodatkowaniu podlegają lasy.

7. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

8. Podatnikiem podatku leśnego osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym, spółki niemające osobowości prawnej, będące:

- właścicielem lasów;

- posiadaczem samoistnym lasów;

- użytkownikami wieczystymi lasów;

- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;

- art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-28 09:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 11:01:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522