☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 26 Zgłoszenie opodatkowania podatkiem od środków transportowych

KU-FB 26 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zgłoszenie opodatkowania podatkiem od środków transportowych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

2. Załączniki:

- załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A

Druki można  pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu - www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). Należy składać w urzędzie  tylko  kompletnie wypełnione druki.

II. OPŁATY:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających prawidłowość złożonej deklaracji, a w razie konieczności przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

W przypadku nie złożenia deklaracji i nie wpłacenia podatku w terminie wynikającym z ustawy tutejszy organ podatkowy wszczyna każdorazowo postępowanie podatkowe i w terminie jednego miesiąca (w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy) wydaje decyzje, w której określa wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odwołanie przysługuje w przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

VI. UWAGI:

1. Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklaracje na dany rok podatkowy właściwemu organowi podatkowemu w sprawach podatku od środków transportowych sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

2. Obowiązek podatkowy w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nie rejestrowanego) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego już wcześniej, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

4. Podatek jest płatny w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku podatkowego.

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:

-  I rata – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

-  II rata – do dnia 15 września roku podatkowego.

6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku.

7. Opodatkowaniu podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12  ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej  niż 12ton,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

- autobusy.

8. Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (dopuszczalną masę całkowitą pojazdu stanowi suma masy własnej pojazdu i dopuszczalnej ładowności) rok produkcji, wpływ na środowisko naturalne (katalizator, napęd na gaz),

- dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (dopuszczalną masę całkowitą pojazdu stanowi suma masy własnej pojazdu i dopuszczalnej ładowności) liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia,

- dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (masa własna ciągnika plus dopuszczalna masa całkowita potencjalnej naczepy, którą może ciągnąć ten ciągnik), rok produkcji, wpływ na środowiska naturalne,

- dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (masa własna ciągnika plus dopuszczalna masa całkowita potencjalnej naczepy, którą może ciągnąć ten ciągnik), liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia,

- dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (dopuszczalna masa całkowita naczepy plus masa własna potencjalnego  ciągnika siodłowego mogącego ciągnąć daną naczepę, dopuszczalna masa całkowita przyczepy plus dopuszczalna masa całkowita potencjalnego ciągnika balastowego lub samochodu ciężarowego mogącego ciągnąć daną przyczepę), rok produkcji,

- dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (dopuszczalna masa całkowita naczepy plus masa własna potencjalnego ciągnika siodłowego mogącego ciągnąć daną naczepę, dopuszczalna masa całkowita przyczepy plus dopuszczalna masa całkowita potencjalnego ciągnika balastowego lub samochodu ciężarowego mogącego ciągnąć daną przyczepę, liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia),

- dla autobusów – liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, rok produkcji, wpływ na środowisko naturalne (katalizator, napęd na gaz).

9. Podatnikiem podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Są to również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

10. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie, którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podstawa prawna:

- art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- art. 274, art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-28 10:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 11:02:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522