☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 27 Zmiana opodatkowania środków transportowych

KU-FB 27 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zmiana opodatkowania środków transportowych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 z zakreślonym kwadratem nr 2, 3, 4, 5 lub 6 w pozycji nr 18 w części C.

Druki można  pobrać osobiście  w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu - www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). Należy składać w urzędzie  tylko  kompletnie wypełnione druki.

 2.     Załączniki:

- załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A,

- kserokopia dokumentów na podstawie, których następuje rejestracja lub wyrejestrowanie (także czasowe) pojazdu, (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura, decyzja organu, który dokonał wyrejestrowania (także czasowego) pojazdu),

- dowód rejestracyjny, karta pojazdu.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani do samodzielnego obliczania i opłacania należnego podatku. Obowiązek uiszczenia bez wezwania podatku od środków transportowych nie jest zależny od uprzedniego wydania decyzji ustalającej ten obowiązek lub wysokość tego podatku. Organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających prawidłowość złożonej deklaracji, a w razie konieczności przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odwołanie przysługuje w przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

1. Podatnik obowiązany jest składać do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby.

Wypełniając załącznik wpisujemy parametry techniczne pojazdów, które mogą wynikać z następujących dokumentów:

-  dowodu rejestracyjnego,

-  karty pojazdu,

-  wyciągu ze świadectwa homologacji,

-  zaświadczenia z badania technicznego przeprowadzonego przez uprawnioną Stację Kontroli Pojazdów.

2. Obowiązek podatkowy w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nie rejestrowanego) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w  przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego już wcześniej, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.

Podatnik składa deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.  

3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

Właściciel pojazdu składając w organie rejestrującym wniosek o jego wyrejestrowanie zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu.  
Wygaśnięcie obowiązku podatkowego nie jest uzależnione od daty zbycia pojazdu lecz od daty  wyrejestrowania (skreślenia z ewidencji pojazdów w Starostwie Powiatowym).

Podatnik składa deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

4. Podatek jest płatny w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15   września każdego roku podatkowego.

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:

-   I rata – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

-   II rata – do dnia 15 września roku podatkowego.

6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku.

7. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podstawa prawna:

- art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- art. 207, art. 274, art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-28 10:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 11:25:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522