☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 24.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 08 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy (formularz wniosku), który powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (formularz oświadczenia).

Oświadczenie powinno zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w biurowcu przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (na parterze), pokoju 507, w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego www.um.boleslawiec.bip-gov.pl.

Należy składać wyłącznie kompletnie wypełnione druki.

II. OPŁATY

Opłata skarbowa - 50 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

(z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

2. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

3. Prezydent Miasta Bolesławiec dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 507, tel. 75 644 09 12.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

Od czynności organu podatkowego, zakończonych decyzją, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

VI. UWAGI

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Klauzula informacyjna

 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2018-12-31)
Udostępnił:
Adrian Kaczmarek
(2017-07-13 10:15:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Kaczmarek
(2019-01-07 09:59:42)
 
 
ilość odwiedzin: 4549428

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X