☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 03 Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 03

Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

I. WYMAGANE DOKUMENTY:    

 • W zależności od sytuacji formularz:

 „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego"  

„Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego" ,

„Zgłoszenie pobytu stałego" -  z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego              

 „Zgłoszenie pobytu czasowego -  z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu czasowego  na terenie miasta.

 1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.
 2. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje  własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.  
 • Pełnomocnictwo udzielone na piśmie - jeżeli zostało udzielone ( wraz z dowodem opłaty –jeżeli jest obowiązkowa).
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego  –  jeżeli wystąpi o nie strona.                                                                                                             
 • Do wglądu dowód osobisty lub paszport.                                                                                                  

   Druki  można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw  Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.                               

     - za wydanie zaświadczenia - 17 zł.  (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

 Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230  lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się  na wniosek .
 2. W przypadku gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji, która zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony,  o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542, 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1.  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednic-twem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzi-nach   pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

1  Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu  czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2.   Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego   miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa wyżej, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

         4.Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

         5.Za osobę  nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią 

           faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

          6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

          7. Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (rozporządzenia Ministra Obrony  Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – Dz.U. Nr 168, poz. 1010, ze zm.).

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U.  z 2015 r. poz.1852),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257),
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459),
 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827),
 6. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.),
 7. ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r.,  poz.1650  ze zm.),
 8. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 .poz.570).

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-07-31 11:34:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:05:59)
 
 
ilość odwiedzin: 4376459

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X