☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 30 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego

Wydział Spraw Obywatelskich

KU - SO 30 Wersja z dnia 22.06.2018 r.

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 Wymagane dokumenty (w zależności od okoliczności)

wypełniony i własnoręcznie podpisany w zależności od potrzeb wniosek lub podanie

Do wglądu:

 • ważny dokument tożsamości.

Druki można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta – pl. Marszałka  J. Piłsudskiego  1 (biurowiec- parter, tel.75 645 65 25)
 • w Referacie Urząd  Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich (biurowiec – parter pok. 6, tel. 75 645 65 79)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata skarbowa  (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

 • za odpis skrócony – 22 zł,
 • za odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22 zł,
 • za odpis zupełny – 33 zł,
 • za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenie o nieposiadaniu księgi – 24 zł,
 • za pełnomocnictwo oraz upoważnienie do odebrania  odpisu lub zaświadczenia – 17 zł

  Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie odpisu następuje:

- do 7 dni roboczych, jeśli księga znajduje się w USC Bolesławiec,

- do 10 dni roboczych, jeśli księga znajduje się w innym USC.

 1. Odmowa wydania odpisu następuje w drodze decyzji, która zostanie doręczona w wydziale   lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.
 2. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony,                         o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.
 3. Wydanie zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego następuje:

- do 7 dni roboczych, jeśli księga znajduje się w USC Bolesławiec,

- do 10 dni roboczych, jeśli księga znajduje się w innym USC.

 1. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich (biurowiec) - parter pok. 6 tel. 75 645 65 79.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co powoduje że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Od postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 7 dni  od dnia jego doręczenia.
 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00.

VI. UWAGI:

 1. Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek: osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym ii przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 2. Wniosek o wydanie odpisu  lub zaświadczenia składa się do wybranego kierownika usc. Wniosek może zostać również złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego i zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego, składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
 4. Zaświadczenie o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz.2064 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze  zm.)
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
 4. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu 8 września1976 r.  dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r . Nr 166, poz.1735).

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2018-06-22)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-07-31 12:18:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2018-06-26 11:22:44)
 
 
ilość odwiedzin: 4374877

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X