KU-SO 30 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego

Wydział Spraw Obywatelskich

KU - SO 30 Wersja z dnia 16.10.2023 r.

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 Wymagane dokumenty (w zależności od okoliczności)

wypełniony i własnoręcznie podpisany w zależności od potrzeb wniosek lub podanie

Do wglądu:

 • ważny dokument tożsamości (wnioskodawcy/pełnomocnika).

Druki można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta – Rynek-Ratusz, tel.75 645 64 01
 • w Referacie Urząd  Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich (biurowiec – parter pok. 6, tel. 75 645 65 79)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata skarbowa  (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

 • za odpis skrócony – 22 zł,
 • za odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22 zł,
 • za odpis zupełny – 33 zł,
 • za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenie o nieposiadaniu księgi – 24 zł,
 • za złożone pełnomocnictwo – 17 zł

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego - 17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie odpisu następuje:

- do 7 dni roboczych, jeśli akty stanu cywilnego zostały sporządzone w USC Bolesławiec,

- do 10 dni roboczych, jeśli akty stanu cywilnego zostały sporządzone się w innym USC.

 1. Odmowa wydania odpisu następuje w drodze decyzji.
 2. Na wniosek wydawany jest wielojęzyczny formularz standardowy odnoszący się do odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 3. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
 4. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich (biurowiec) - parter pok. 6 tel. 75 645 65 79.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co powoduje że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Od postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 7 dni  od dnia jego doręczenia.
 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00.

VI. UWAGI:

 1. Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek: osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 2. Wniosek o wydanie odpisu  lub zaświadczenia składa się do wybranego kierownika usc. Wniosek może zostać również złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego i zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego, składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
 4. Zaświadczenie o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 5. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z odpisem skróconym aktu stanu cywilnego lub  po jego wydaniu. Wniosek o jego wydanie składa się w postaci odpowiedniej do postaci złożonego wniosku o wydanie odpisu. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania odpisu, do którego ma być dołączony formularz.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu 8 września1976 r.  dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego
 5. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. do doręczeniach elektronicznych
 6. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie
 7. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-16)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-07-31 12:18:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2023-10-27 10:55:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki