☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 18 Świadczenie pieniężne za odbyte ćwiczenia wojskowe

KU-SO 18 Świadczenie pieniężne za odbyte ćwiczenia wojskowe 

KU- SO 18 Wersja z dnia 10.09.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
 2. pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby (formularz) ,
 3. prezydenta miasta  – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

   Druk podania można otrzymać w:

 •  Biurze Obsługi Interesanta - ul. Rynek 41(ratusz - parter, tel. 75 645 64 01)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 210)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie podlega.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie decyzji administracyjnej  i wypłata świadczenia – niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od daty  przyjęcia kompletnego wniosku. Odbiór decyzji osobiście w wydziale. Wypłata świadczenia  – przelew na konto bankowe wnioskodawcy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich , Referat Obronności i Reagowania pok. 210 (II piętro – wieżowiec) tel. 756456546

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie) co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 2. Żołnierz rezerwy to osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej ( zawodowej lub kandydackiej). Osoba przeniesiona do rezerwy nie będąca żołnierzem rezerwy to osoba, która podlega obowiązkowi służby wojskowej, przeniesiona do rezerwy bez odbycia służby wojskowej (stawiła się na kwalifikację wojskową i otrzymała kategorię A).
 3. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w pkt 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 4. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 5. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 6. Prezydent Miasta Bolesławiec jest właściwy do rozpatrzenia wniosku osoby wymienionej  w pkt. 1 dla której miasto Bolesławiec jest jej miejscem pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 7. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna:

 1. art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz.372).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. 2018 poz. 881).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-09-10)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 08:27:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2021-09-24 10:29:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522