☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 19 Przyjęcie zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

KU-SO 19 Przyjęcie zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

KU-SO 19 Wersja z dnia 01.06.2017

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Można  je złożyć :

- na piśmie w  Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta Bolesławiec  lub przesłać je na adres :

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział spraw Obywatelskich

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

59-700 Bolesławiec,

- ustnie do protokołu w pokoju 209 – II piętro wieżowca,

- faksem  na numer 075/645 65 43,

- elektronicznie (zeskanowane dokumenty przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: mzr@um.boleslawiec.pl  najpóźniej na 6 dni, nie wcześniej jednak niż 30 dni  przed datą zgromadzenia,

 • Zdjęcie organizatora/ przewodniczącego zgromadzenia,
 • Pisemna zgoda przewodniczącego, na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku wyznaczenia innej osoby niż organizator zgromadzenia,
 • Do wglądu: dokument tożsamości organizatora/przewodniczącego zgromadzenia.

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1  (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 • Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 209, tel. 75 6456547)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. przyjęcie zawiadomienia, udostępnienie w BIP informacji o miejscu i terminie zgłoszenia, zawiadomienie Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu i wydanie identyfikatora.
 2. Wezwanie do zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zgromadzenia (telefonicznie  i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia dwóch lub więcej zgłoszeń zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby  częściowo  w tym samym miejscu lub czasie). O pierwszeństwie decyduje data i godzina wpływu zawiadomienia.
 3. Wezwanie do uzupełnienia braków w złożonym zawiadomieniu. Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji)  w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.
 4. Wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Decyzję  udostępnia się niezwłocznie w BIP-ie urzędu przez okres 3 miesięcy i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Decyzję wraz z aktami sprawy przesyła się do właściwego sądu okręgowego. W chwili jej udostępnienia, decyzję uznaje się za doręczoną.
 5. Decyzja (ustna, podlegająca natychmiastowemu wykonaniu) o rozwiązaniu  zgromadzenia przez przedstawiciela gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu albo mieniu  w znacznych rozmiarach lub narusza postanowienia ustawy Prawo o zgromadzeniach lub przepisy karne. Decyzję na piśmie doręcza się organizatorowi w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
 6. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 7. W toku postępowania może być przeprowadzono mediacja administracyjna.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Obronności i Reagowania w Wydziale Spraw Obywatelskich  pok .209 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 6456547.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie  od decyzji o zakazie zgromadzenia, które wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w terminie 24 godzin od jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 2. Odwołanie  od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, które wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w terminie 7-miu dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

VI. UWAGI:

 1. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym i innym organizacjom.
 2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad  lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
 3. Zgromadzeniem kieruje przewodniczący (organizator lub wyznaczona osoba). W trakcie zgromadzenia przewodniczący czuwa nad zgodnym z prawem i zawiadomieniem zgromadzenia, pozostaje w kontakcie z przedstawicielem gminy, jest obowiązany nosić identyfikator. Ma prawo do usunięcia osób naruszających przepisy prawa i do rozwiązania zgromadzenia.
 4. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu o czym zawiadamia organizatora. Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela powstaje w sytuacji gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia.
 5. Uczestnik zgromadzenia zobowiązany jest do przestrzegania prawa w trakcie zgromadzenia oraz niezwłocznego opuszczenia miejsca zgromadzenia po jego zakończeniu.
 6. Karta powyższa nie reguluje postępowania uproszczonego  w sprawach zgromadzeń ani postępowania w sprawie zgromadzeń spontanicznych.
 1. postępowanie uproszczone: 

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień  w ruchu drogowym, a w szczególności  powodować zmian w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia  organizator zastosować może przepisy rozdziału 3 ustawy w ramach, których organizator powiadamia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej o zgromadzeniu właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2  dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Właściwe dla miasta Bolesławiec jest:

    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu

    czkw@duw.pl tel.:  71 340 62 05, faks: 71 340 65 95.

Zawiadomieniu zawarte powinny być następujące  dane: 

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z  nim;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,
 • przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Informacje o miejscu i terminie zgromadzenia udostępnia w BIP-ie Wojewoda  i organ gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane  przez przedstawiciela gminy (zgodnie z powyższą kartą).

b. Zgromadzenie spontaniczne to zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Nie wymaga ono zgłoszenia. Zgromadzenie może być rozwiązane, przez funkcjonariusza Policji

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24  lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.),

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 08:51:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:10:16)
 
 
ilość odwiedzin: 5507940

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X