☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Grafika zawierająca herb Gmina Miejska Bolesławiec

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 09 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

KU-SO 09 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

KU-SO 09 Wersja z dnia 25.07.2018 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • W zależności od okoliczności wypełniony;

"Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego” – DO/F/2 (osobiste zgłoszenie)

   „Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego” – DO/F/2e (elektroniczne zgłoszenie)

 • dowód osobisty – zgłaszaniu uszkodzenia dowodu osobistego,
 • do wglądu : inny dokument tożsamości, na przykład paszport ( przy zgłaszaniu utraty dowodu osobistego)

 

   Druki można otrzymać :

 •  w  Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter tel.756456525)                                                   
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl,
 • na stronie internetowej https:/obywatel.gov.pl/dokumenty

II.   OPŁATY

Wolne od opłat.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Posiadacz dowodu osobistego, który utracił dowód osobisty lub jego dowód uległ uszkodzeniu, zgłasza niezwłocznie ten fakt:
 • organowi dowolnej gminy, jeżeli przebywa w kraju,
 • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Zgłoszenie składa się w osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej  za pomocą poczty lub faksu.
 2. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu załącza się uszkodzony dowód. W przypadku  zgłoszenia uszkodzenia  w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszenia uszkodzenia dowodu  w placówce konsularnej za pośrednictwem poczty lub faxu  - uszkodzony dowód przekazuje się pocztą lub osobiście  do tego organu do którego dokonano elektronicznego lub pisemnego zgłoszenia.
 3. Organ gminy lub konsul ustala zgodność danych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, jeśli są dostępne.
 4. Na tej podstawie posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się  z urzędu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Jeżeli zgłoszenie złożono w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem  poczty  lub faxu, zaświadczenie wydaje się na żądanie posiadacza dowodu.
 5. Doręczenie zaświadczenia  (w zależności od żądania wnioskodawcy ) następuje w;
 • wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),
 • formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,
 • formie dokumentu elektronicznego.
 1. Konsul przekazuje zawiadomienie  o utracie do wystawcy dowodu osobistego.
 2. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem  zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456544.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie nie przysługuje.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za osobę nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 2. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 3. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie  nowego dokumentu.
 4. Utratę dowodu osobistego można również zgłosić w przypadku gdy utracony dowód został odnaleziony i zwrócony przez osobę trzecią (osoba, która znalazła cudzy dowód, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej, placówce konsularnej RP lub posiadaczowi dowodu osobistego).
 5. Zaświadczenie nie jest dokumentem tożsamości.
 6. Utratę dowodu należy zgłosić w swoim banku. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych(Dz.U. 2017r. poz. 1464),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu  postępowania i trybu  postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015, poz.212 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)
 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.),

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2018-07-25)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 11:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-27 14:52:29)
 
 
liczba odwiedzin: 5594373

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X