Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 21.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 09 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

KU-SO 09 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

KU-SO 09 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk zawiadomienia można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego  (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich( wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Wolne od opłat.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456544, 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie nie przysługuje.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 3. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty (formularz DO/F/2e).
 4. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu załącza się uszkodzony dowód. W przypadku  zgłoszenia uszkodzenia  w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszenia uszkodzenia dowodu  w placówce konsularnej za pośrednictwem poczty lub faxu  - uszkodzony dowód przekazuje się pocztą lub osobiście  do tego organu do którego dokonano elektronicznego lub pisemnego zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za osobę nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 7. Wystawca dowodu osobistego dokonuje unieważnienia dowodu osobistego po otrzymaniu zawiadomienia od organu gminy lub placówki konsularnej, która przyjęła zgłoszenie  o jego utracie lub uszkodzeniu.
 8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 9. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie  nowego dokumentu.
 10. Utratę dowodu osobistego można również zgłosić w przypadku gdy utracony dowód został odnaleziony i zwrócony przez osobę trzecią (osoba, która znalazła cudzy dowód, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej, placówce konsularnej RP lub posiadaczowi dowodu osobistego).

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2016 r. poz. 391)
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu  postępowania i trybu  postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015, poz.212),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257.),
 4. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 .poz.570)

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 11:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:06:52)
 
 
ilość odwiedzin: 4025474

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X