☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 06.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 10 Wydanie zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Wydanie zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

KU-SO 10 Wersja z dnia 25.07.2018 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk wniosku można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich( wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Opłata skarbowa wynosi:

 • za wydanie zaświadczenia 17 zł
 • za złożenie pełnomocnictwa 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji) przed złożeniem wniosku i złożeniem pełnomocnictwa.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek  o  wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych  składa się do dowolnego organu gminy w kraju.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania zaświadczenia.

     W wyniku tego działania organ:

- wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne,

- wydaje zaświadczenie  niezwłocznie nie dłużej niż w terminie do 7-miu dni,  jeżeli wynik  sprawdzenia jest pozytywny,

- wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści  żądanej przez wnioskodawcę,  jeżeli wynik sprawdzenia jest negatywny do 7-miu dni.

 1. Doręczenie (w zależności od   żądania wnioskodawcy ) następuje:

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

      - w formie dokumentu elektronicznego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456544.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Zażalenie składa się w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośred-nictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec
 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach    pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

 

VI. UWAGI:

 1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis następujących danych dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych

            1)   numer PESEL;

            2)   nazwisko i imię (imiona);

            3)   nazwisko rodowe;

            4)   imię ojca;

            5)   imię i nazwisko rodowe matki;

            6)   datę i miejsce urodzenia;

             7)   płeć;

     8)  dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego : numer wniosku, datę złożenia wniosku, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,  status wniosku,   dane  o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

    9)   dane dotyczące dowodu osobistego:  serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,  status dowodu osobistego (datę wydania,  datę przekazania do organu gminy,  datę przyjęcia w organie gminy,   datę odbioru przez obywatela, datę unieważnienia,  przyczynę unieważnienia,   oznaczenie organu unieważniającego,  datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen),   przyczynę wydania dowodu osobistego,  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;

   10) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

    11) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte     dotychczas w rejestrze PESEL.

 1. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w pkt. 1. W tym celu należy zalogować się na stronie https://obywatel.gov.pl za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Dane są dostępne natychmiast i nieodpłatnie.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2017r. poz. 1464)
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz.1302),
 6. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2018-07-25)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 11:43:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2018-07-26 07:47:21)
 
 
ilość odwiedzin: 5495302

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X