Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 21.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 10 Wydanie zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Wydanie zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

KU-SO 10 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk wniosku można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich( wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej) lub dokonać płatności kartą  na   miejscu (bez opłat i prowizji).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie zaświadczenia do 7-miu dni. Odbiór osobisty lub w formie dokumentu    elektronicznego.
 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez  wnioskodawcę do 7-miu dni. Odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.
 3. Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456544, 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego z pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Zażalenia składa się w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzi-nach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Organ gminy (Prezydent Miasta Bolesławiec) na wniosek zainteresowanej osoby, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis następujących danych dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych
 •  numer PESEL;
 • nazwisko i imię (imiona);
 • nazwisko rodowe;
 • imię ojca;
 • imię i nazwisko rodowe matki;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • płeć;
 • dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego : numer wniosku, datę złożenia wniosku, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,  status wniosku,   dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
 • dane dotyczące dowodu osobistego:  serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,  status dowodu osobistego (datę wydania,  datę przekazania do organu gminy,  datę przyjęcia w organie gminy,   datę odbioru przez obywatela, datę unieważnienia,  przyczynę unieważnienia,   oznaczenie organu unieważniającego,  datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen),   przyczynę wydania dowodu osobistego,  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;
 • dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.
 • dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte     dotychczas w rejestrze PESEL.
 1. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w pkt. 1. W tym celu należy zalogować się na stronie https://obywatel.gov.pl za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Dane są dostępne natychmiast i nieodpłatnie.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2016 r. poz. 391)
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu  postępowania i trybu  postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015, poz.212),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257),
 4. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 .poz.570)

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 11:43:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:07:00)
 
 
ilość odwiedzin: 4025880

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X