☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 15 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej i odbiór dowodu

KU-SO 15 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej  i odbiór dowodu

KU-SO 15 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek można złożyć za pośrednictwem https://epuap.gov.pl lub (https://obywatel. gov. pl)
 2. Wniosek tą drogą mogą złożyć osoby posiadające  profil zaufany na platformie ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny.
 3. Załączniki:
 • plik ze zdjęciem https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.
 • na żądanie organu, w formie odwzorowania cyfrowego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:
 1. dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa – w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa,
 2. skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu – w przypadku niezgodności danych osobowych.

           Uwaga: oryginały tych dokumentów należy złożyć przy odbiorze dowodu.

Dokumenty niezbędne przy odbiorze dowodu:

 • dowód osobisty (do wglądu) lub zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do zwrotu),
 • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca na terenie RP (cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie) – do zwrotu,

II. OPŁATY

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Przyjęcie wniosku i wydanie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru dowodu osobistego (z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi niezgodność danych).
 2. Wydanie dowodu, czyli personalizacja dowodu osobistego (wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego) – 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym powiadamia się wnioskodawcę.
 3. Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności, stwierdzająca nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku podała nieprawdziwe dane (art. 52).
 4. Na stronie https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste można sprawdzić czy dowód jest już gotowy. Usługa jest bezpłatna i realizowana od ręki.
 5. Na przewlekłe prowadzenie postepowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec)  tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

 1. Od czynności materialno-technicznej odwołanie nie przysługuje.
 2. Od decyzji o unieważnieniu dowodu stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. Odwołanie składa się w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie to rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna  i prawomocna.
 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 – 16

VI. UWAGI

 1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należących do Unii Europejskiej (Islandia, Norwegia, Liechtenstein) oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 2. Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
 3. Dowód osobisty wydany osobie, która: 
 • nie kończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania
 • ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania
 1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma możliwości pośredniczenia konsula RP przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu z wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu które wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 1. Wymiana dowodu osobistego jest konieczna w przypadku:
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zwartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego  (zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany),
 • zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
 1. Z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego występuje się;
 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa w pkt. 2-4.
 1. Unieważnienie dowodu osobistego następuje w drodze czynności materialno-technicznej, poprzez wprowadzenie do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o dacie i przyczynie unieważnienia dowodu osobistego oraz fizyczne uszkodzenie przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficzny. W takim przypadku dowód zwracany jest klientowi lub rodzinie – w przypadku zgonu.
 2. Dowód unieważnia się z dniem utraty obywatelstwa polskiego, zgonu jego posiadacza, odbioru nowego dowodu osobistego, złożenia zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu, przekazaniu przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego, z dniem upływu ważności dowodu osobistego. W przypadku zmiany danych dowód unieważnia się w terminie 4 miesięcy od zaistnienia tych zmian (chyba, że dowód utracił ważność wcześniej).
 3. Stwierdzenie nieważności dowodu następuje w drodze decyzji, tylko w przypadku wydania dowodu osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 4. Dowody wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. (tzw. „stare dowody” – zielona książeczka) utraciły ważność z dniem 31 marca 2008 r. Dowody osobiste (w formie karty) wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych (jeżeli nie nastąpiła zamiana danych). Nie dotyczy to zmiany adresu i organu wydającego dowód.
 5. Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie utraty obywatelstwa polskiego. Osoba, która je utraciła jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która nie zawraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
 6. Dowód osobisty odbiera się osobiście w  siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących  przypadków:
 • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny,
 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

          Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby z wyjątkiem osoby, która  nie ukończyła 5 roku życia (konieczność potwierdzenia tożsamości osoby).

 1. Obiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego. Jeżeli złożenie podpisu przez osobę odbierającą dowód osobisty nie jest możliwe, pracownik organu gminy zamieszcza adnotację o przyczynie braku podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego.
 2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja administracyjna.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2016 r. poz. 391)
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu  postępowania i trybu  postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015, poz.212),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257),
 4. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 .poz.570).

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 11:29:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2017-08-14 11:48:08)
 
 
ilość odwiedzin: 5493099

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X