☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 16 Mediacja administracyjna

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 16 Wersja z dnia 01.06.2017 r.

Mediacja  administracyjna

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony "Wniosek o przeprowadzenie mediacji 

Druki można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w wydziale prowadzącym postępowanie,
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych  z przeprowadzeniem mediacji pokrywa Gmina Miejska Bolesławiec, a w sprawach, w których  może być zawarta ugoda -  strony  w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej. Mediator może wyrazić zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. W przypadku osiągnięcia celów mediacji - protokół sporządzony przez mediatora ii podpisany  przez wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego (oryginał dla organu, odpisy dla uczestników postępowania).
 2. W przypadku nieosiągnięcia celów mediacji – Prezydent Miasta Bolesławiec wydaje postanowienie o zakończeniu mediacji.
 3. Mediację należy przeprowadzić w terminie 2 miesięcy. Na zgodny wniosek stron termin ten może zostać przedłużony , nie dłużej jednak niż na jeden miesiąc.
 4. Okres mediacji nie jest wliczany do terminu załatwienia sprawy.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie będącej przedmiotem mediacji.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Mediacja administracyjna będzie mogła być prowadzona we wszystkich sprawach,  których charakter na to pozwala (strony o spornych interesach).
 2. Wniosek, o przeprowadzenie mediacji, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  
 3. Z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji może wystąpić z urzędu Prezydent Miasta Bolesławiec.
 4. Prezydent Miasta Bolesławiec z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia strony oraz organ współdziałający (jeżeli ten nie zajął stanowiska) o możliwości przeprowadzenia mediacji. W zawiadomieniu zwraca się do stron o wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie oraz  wybranie mediatora.
 5. Jeżeli wszyscy uczestnicy mediacji wyrażą zgodę na przeprowadzenie mediacji, Prezydent Miasta  Bolesławiec wydaje postanowienie o skierowaniu  sprawy do mediacji. W przypadku niewyrażenia zgody przez któregoś z uczestników w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia zawiadomienia, mediacji nie przeprowadza się.
 6.  W postanowieniu tym organ wskazuje mediatora wybranego przez uczestników postępowania, a jeżeli uczestnicy go nie wybrali, wskazuje mediatora wybranego przez siebie.
 7. Mediatorem  może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni spraw publicznych, a w szczególności mediator wpisany na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego. Mediator musi być bezstronny. Nie może być pracownikiem urzędu.
 8. Mediator prowadzi mediację, dążąc do polubownego rozwiązania sporu.
 9. Mediacja nie jest jawna. Wszyscy uczestnicy postępowania mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których się w jej trakcie dowiedzieli, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.
 10. Organ związany jest jedynie tymi ustaleniami mediacji, które mieszczą się w granicach obowiązującego prawa.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz.570).

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 11:56:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:07:53)
 
 
ilość odwiedzin: 5504991

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X