☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 21 Wpisanie i skreślenie z rejestru wyborców w cz. B obejmującej obywateli Unii Europejskiej

KU-SO 21 Wpisanie i skreślenie z rejestru wyborców w cz. B – obejmującej obywateli Unii Europejskiej

KU-SO 21 Wersja z dnia 10.05.2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

(Niżej wymienione dokumenty  jeżeli nie są sporządzone w języku polskim są składane wraz z  tłumaczeniem)

A. Wpisanie do rejestru wyborców

 • wypełniony i podpisany "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – w części A/B” ,
 • do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • wypełniona i podpisana deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 • przy braku zameldowania na pobyt stały dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie w Bolesławcu pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowa najmu, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców, akt rozliczania podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu, potwierdzenie uczęszczania dzieci do placówek oświatowych itp.).   

       B. Skreślenie z rejestru wyborców                   

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 075 645-65-25)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich ( wieżowiec – II piętro, pok. 205, tel. 75 6456542)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o wpis do części B rejestru wyborców składa do Prezydenta Miasta Bolesławiec. Obywatel Unii Europejskiej niebędących obywatelem polskim (posiadający prawo wybierania) zamieszkujący w Bolesławcu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie                         z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Prezydent  jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania w  Bolesławcu.

W wyniku tego działania organ wydaje  w ciągu 5 dni decyzję:

- o wpisaniu do rejestru wyborców w mieście Bolesławiec (pozytywny wynik sprawdzenia)

- o odmowie wpisania do wyborców w mieście Bolesławiec (negatywny wynik sprawdzenia)

 1. Doręczenie (w zależności od   żądania wnioskodawcy) następuje:

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

     - w formie dokumentu elektronicznego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.205 ( II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli Prezydent Miasta Bolesławiec uzna skargę w całości za zasadną może niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli nie to przekazuje skargę niezwłocznie sądowi.
 2. Na decyzję o wpisanie do rejestru wyborców służy reklamacja.

VI. UWAGI:

 1. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na terenie  Bolesławca i uprawnionych  do korzystania z praw wyborczych  w Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie w wyborach:
 • do Parlamentu Europejskiego,
 • rady gminy,
 • wójta  w danej gminie.
 1. Do rejestru wyborców może być wpisana osoba, która:
 • najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej.

       3. Wyborcę wpisanego do części B rejestru wyborców skreśla się z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.

Podstawa prawna:

 1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.),
 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz.1316 ze zm.).

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2019-05-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 12:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2019-05-13 13:25:27)
 
 
ilość odwiedzin: 5374493

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X