☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 28 Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

KU-SO 28 Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

KU-SO 28 Wersja z dnia 10.04.2015 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wypełniony i podpisany (jeżeli wyborca nie umie lub nie może złożyć podpisu to wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa) Wniosek o sporządzenie aktu  pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: (w zależności od  wyborów)
 1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia    niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 2. wypełnioną i podpisaną   Zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania  w wyborach  (w zależności od wyborów): 
 1. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w m. Bolesławiec (jeżeli  przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia),
 2. do wglądu  ważne dokumenty stwierdzające tożsamość wyborcy i pełnomocnika.           

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 204, tel. 75 6456542)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiecbip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku sporządza się niezwłocznie, w uzgodnionym terminie (lub wyznaczonym terminie), w miejscu zamieszkania (na terenie miasta) wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku lub  na obszarze miasta poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku. Wyborca, udzielając pełnomocnictwa, składa podpis na projekcie aktu w obecności upoważnionego pracownika, który potwierdza ten fakt przez złożenie własnego podpisu.  W przypadku gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu - pracownik potwierdza wolę złożenia pełnomocnictwa własnym podpisem. Po wykonaniu tych czynności jeden egzemplarz aktu doręcza się wyborcy. Drugi egzemplarz pełnomocnictwa otrzymuje osoba, która wyraziła zgodę  na przyjęcie pełnomocnictwa (w miejscu udzielenia pełnomocnictwa lub gdy osoba jest nieobecna przy tej czynności dostarcza na wskazany adres lub pozostawia do odbioru w urzędzie).

Jeżeli wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa nie spełnia wymogów ustawowych, Prezydent Miasta, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Odmowę wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania jeżeli:

 • wyborca nie potwierdzi w sposób niebudzący wątpliwości, wolę udzielenia pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie,
 • sporządzenie aktu w ustalonym terminie nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy,
 • wniosek został złożony przed dniem wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.204  ( II piętro-wieżowiec) tel. 75  6456542

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) lub   wyborca,  który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania  w jego imieniu w wyborach.
 2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wpisanego do rejestru wyborców m. Bolesławiec. Wniosek wnosi się  do Prezydenta Miasta Bolesławiec, począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów najpóźniej jednak w 9 dniu przed dniem wyborów.
 3. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, określonych w przepisach Prezydent Miasta , w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Prezydent odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 4. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 5. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w mieście Bolesławiec,  lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli w danych wyborach przepisy  przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.
 6. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Pełnomocnictwo  do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny,zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 7. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
 8. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta Bolesławiec lub przed innym pracownikiem Urzędu Miasta Bolesławiec upoważnionym przez Prezydenta   do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
 9. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu. Wyborca może również głosować osobiście lub cofnąć pełnomocnictwo pełnomocnictwo.
 10. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 11. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
 • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowani lub  pełnomocnika,
 • skreślenie z rejestru wyborców (np. wymeldowanie) wyborcy lub pełnomocnika,
 • utraty terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności,
 • powołanie pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • zgłoszenia pełnomocnika jako kandydata w danych wyborach,
 • wyznaczenie pełnomocnika na męża zaufania,
 • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
 1. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 7   ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami). 
 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 28  lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa  w wyborach … (Dz. U .Nr 157, poz.936 ).

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2015-04-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 13:36:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:09:21)
 
 
ilość odwiedzin: 4370224

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X