Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 21.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 29 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

KU-SO 29 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

KU-SO 29 Wersja z dnia 10.04.2015

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Można je złożyć :

- na piśmie na adres : Urząd Miasta Bolesławiec

                                   Wydział Spraw Obywatelskich

                                   Plac Marszałka Piłsudskiego 1

                                   59-700 Bolesławiec 

  lub złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich - pok. 204

      - ustnie (telefonicznie) w Wydziale Spraw Obywatelskich - pok. 204 lub na numer 75 6456542  lub 75 6456543,

- telefaksem  na numer: 75 6456543 lub 75 6456402,

- elektronicznie na adres e-mail : gil-zawada@um.boleslawiec.pl; rymut@um.boleslawiec.pl mzr@um.boleslawiec.pl                     

 • do wglądu  ważny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy (przy osobistym zgłoszeniu).,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (tylko w przypadku wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta).

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1  (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 • Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 204, tel. 75 6456542)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się. Przesyłki są wolne od opłat pocztowych.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dostarczenie pakietu wyborczego 7 dni przed dniem głosowania do miejsca zamieszkania. Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub przesłany za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z  dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)  jako przesyłka polecona. Wyborca może osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Pakiet wydaje się za pisemnym pokwitowaniem.

Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca albo wydająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia

Pakiety wyborcze niedoręczone lub nieodebrane osobiście przekazywane są obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Informację o wysłaniu lub odbiorze pakietu wyborczego umieszcza się w rubryce spisu wyborców "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.204  (II piętro-wieżowiec) tel. 75  6456542

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie.
 2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.
 3. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie także w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.
 4. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych na terenie miasta (szpitale, DPS), a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
 5. Zamiar głosowania korespondencyjnego Prezydentowi Miasta Bolesławiec zgłosić może tylko wyborca, który jest wpisany  do rejestru wyborców miasta Bolesławiec.
 6. Jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej albo wyborów wójta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.
 7. Zgłoszenie należy złożyć do 15 dnia przed dniem wyborów (z wyjątkiem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta oraz ponownych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - do 10 dnia przed dniem głosowania lub wyborów).
 8. Wyborca może wskazać w zgłoszeniu do doręczenia  pakietu każdy adres na terenie kraju oraz zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej  w   alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości zmiany tego adresu  przy ponownym głosowaniu.
 9. W przypadkach, zbiegu terminu różnych wyborów, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów.
 10. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie   o prawie do głosowania (w gminie, w której został wpisany do spisu). Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem do wyborcy pakietu wyborczego,  chyba, że wyborca zwrócił pakiet wyborczy  w stanie nienaruszonym.
 11. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów Prezydent Miasta wzywa wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.
 12. Zgłoszenie złożone po terminie, niespełniające wymogów, nieuzupełnione w wyznaczonym terminie także złożone przez wyborcę, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się wyborcę na piśmie.
 13. Wyborcę, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta wyznaczonej dla głosowania korespondencyjnego (komisje  te mieszczą się w lokalach dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych). Decyzję o tym, w którym obwodzie głosowania dopisać wyborcę podejmuje Prezydent Miasta, kierując się zasadą, że powinien to być obwód znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania (informacja dla wyborcy znajduje się w pakiecie lub pakietach).
 14. Sposób głosowania i przekazania koperty zwrotnej zawiera instrukcja głosowania korespondencyjnego znajdująca się w pakiecie.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112   ze zmianami). 
 2. uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru   i rozmiaru  koperty na kartę do głosowania…( M.P. z 2015 r., poz.211).
 3. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek  w głosowaniu korespondencyjnym w kraju (Dz. U. z 2015 r., poz. 131),
 4. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia i aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 120),
 5.  uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postepowania  z kopertami do głosowania …( M.P. z 2015 r., poz. 37).

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2015-04-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 14:14:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:09:28)
 
 
ilość odwiedzin: 4025448

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X