☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 01 Zgłoszenie do ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

                                                          KU-SP 01

                                        Wersja z dnia 18.09.2017r.

                                         Urząd Miasta Bolesławiec

                                              Wydział Społeczny

             Zgłoszenie do ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

I.   WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby:

a. osoba fizyczna /poświadczone dane osobowo – adresowe, kopia dowodu tożsamości/

b. osoba prawna /stowarzyszenia , fundacje , spółki z o.o. , wyższe uczelnie, inne organizacje posiadające osobowość prawną / poświadczoną  kserokopię aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego/

2. Określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, /typy szkół zostały określone w art. 18 ust.1 ; rodzaje placówek w art. 2 ustawy/ oraz art. 8,13, 14 ustawy Prawo oświatowe.

3. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przybywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami:

a. podanie dokładnego adresu szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia zajęć w więcej niż jednym miejscu podanie również tych adresów ;

b. przedstawieniu umów (przedwstępnych) wynajmu pomieszczeń potwierdzonych przez radcę prawnego Urzędu Miasta /w przypadku miejskich budynków oświatowych/;

c. co najmniej przyrzeczenie zawarcia umowy najmu, potwierdzonych przez właściciela budynku;

d. odpowiednie opinie sanepidu i p. poż. zezwalających na prowadzenie w nich działalności oświatowej (art. 168 ust. 4 pkt 3);

e. lub inny dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu.

4. Statut szkoły lub placówki  /określa art. 172 ust. 1 i 2 ustawy j.w./:

a. nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;

b. osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;

c. organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;

d. organizację szkoły lub placówki;

e. prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki;

f. sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;

g. zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki;

5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce /imię i nazwisko  nauczyciela, kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne, nauczany, przedmiot/.

6.  Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy j.w. w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku przedszkola ubiegającego się o nadanie uprawnień placówki publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydaje się zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a. 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:              

Wydział Społeczny pok. 305 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65-51.

Wniosek z załącznikami może być złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), spełniającej standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.                  

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:    

Na podstawie art. 127 i 127a k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.  

 Do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu w ciągu 14 dni.

 Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub na przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

VI. UWAGI:

W przypadku placówek (np. przedszkola) ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – art. 176 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Zarówno zgłoszenia (wniosek) jak i załączone dokumenty winny być podpisane przez uprawnione do tego osoby.

Dołączane kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

 

Podstawa prawna: Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59  ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 935) 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Kornel Filipowicz
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-22 13:36:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 08:47:55)
 
 
ilość odwiedzin: 4374229

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X