Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 21.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 02 Wykreślenie z ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

 

                                                          KU-SP 02

                                            Wersja z dnia 18.09.2017r.

                                            Urząd Miasta Bolesławiec

                                                 Wydział Społeczny

    Wykreślenie z ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Procedura postępowania z aktami związana z likwidacją szkoły niepublicznej (przedszkola niepublicznego):

1. Powiadomienie Prezydenta Miasta o zamiarze  likwidacji szkoły /przedszkola/ zgodnie z  art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 59  ze zm.) - w terminie co najmniej na 6 miesięcy przed likwidacją.

2. Powiadomienie do końca roku szkolnego Prezydenta Miasta o zamiarze przekazania dokumentacji przebiegu nauczania likwidowanej szkoły /przedszkola/ do archiwum Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

3. Szkoła przekazuje dokumenty do archiwum Urzędu Miasta,  zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.

4. Sporządzenie przez szkołę trzech egzemplarzy protokołu zdawczo - odbiorczego.

5. Protokolarne przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia działalności szkoły do archiwum Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Wykaz akt podległych przekazaniu do archiwum zgodnie z obowiązującym* rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącym dokumentacji przebiegu nauczania:

1. Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

2.  Księga uczniów (słuchaczy).

3.  Księga ocen (zbiór arkuszy ocen). / Księga arkuszy ocen.

4.  Księga posiedzeń Rady Pedagogicznej (uchwały rady pedagogicznej dotyczące przebiegu nauczania).

5.  Protokoły postępowań klasyfikacyjnych (egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny).

6.  Protokoły egzaminów.

7.  Dzienniki lekcyjne dla danego typu szkoły /placówki/ (dotyczące ostatnich 5 roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły /przedszkola/).

8.  Dzienniki zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).

9.  Dzienniki indywidualnego nauczania i wychowania dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich pięciu roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).

10. Dzienniki zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).

11. Dzienniki zajęć pedagoga (psychologa) dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).

12. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę i lekarza dla danego typu szkoły /przedszkola/ (dotycząca ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły /przedszkola).

13. Inne dokumenty związane nauczanie i wychowaniem – zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra ds. oświaty w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ** należy dołączyć:

1.  Wzory wydawanych przez szkołę świadectw, dyplomów.

2.  Dokument potwierdzający przesłanie do Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych w celu ich likwidacji.

3.  Protokół zniszczenia pieczątek nagłówkowych szkoły.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydaje się zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny pok. 305 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65-51.

Powiadomienie z załącznikami może być złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na podstawie art. 127 i 127a k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania. 

Do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu w ciągu 14 dni.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub na przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

Podstawą do wykreślenia szkoły (przedszkola) z ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest dostarczenie do Prezydenta Miasta  następujących dokumentów:

1. Wniosek organu prowadzącego szkołę, (przedszkole) o wykreślenie z ewidencji

2. Protokołu zdawczo - odbiorczego przekazania dokumentacji przebiegu nauczania  do archiwum.

3. Dokumenty potwierdzające powiadomienie wszystkich rodziców (na 6 miesięcy przed) o zamiarze i przyczynach likwidacji szkoły/przedszkola. 

Wykaz dokumentacji pedagogicznej  likwidowanej szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej, przedszkola, podlegającej przekazaniu do archiwum Urzędu Miasta/Kuratorium Oświaty  stosuje się odpowiednio lub zgodnie z zapisem zawartym w statucie szkoły /przedszkola/.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 ze zm.);

** Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.).

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

 

Podstawa prawna: Art. 172 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 935) 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Kornel Filipowicz
(2017-09-18)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 09:04:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 09:19:53)
 
 
ilość odwiedzin: 4025877

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X