☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 25.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 06 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ? pomoc de minimis

                                            KU-SP 06

                                               Wersja z dnia 14.09.2017r.

                                               Urząd Miasta Bolesławiec

                                                     Wydział Społeczny

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – pomoc de minimis

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, ( załącznik KU-SP 06 02 )

2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem::

- Kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,

- Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy, Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- Kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

- Kopia dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

- Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- Kopia zaświadczenia z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu  przez młodocianego,

- Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- Kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

- Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( załącznik KU-SP 06 03 ),

-  Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ( załącznik KU-SP 06 04 ).

 Druk wniosku wraz z załącznikami  dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie  BIP- www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

Załączniki do kart usług: KU-SP 06/01 do KU-SP 06/04.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Społeczny, pok. 309 (III piętro – wieżowiec),tel. 75 645-65-68.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania oraz do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje, jeżeli:

1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.

3 Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pracodawcy zobowiązani są do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem ( załącznik nr KU-SP 06 01 ).

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 3. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

 

Podstawa prawna:

 1.  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.232);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz.1626);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1808.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr53 poz.311,z późn.zm.);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 7. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257)

 

 

 

Wytworzył:
Kornel Filipowicz
(2017-09-14)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 10:08:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 10:35:01)
 
 
ilość odwiedzin: 4854158

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X