☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 07 Obowiązek nauki

 

                                                  KU-SP 07

                                         Wersja z dnia 14.09.2017r.

                                         Urząd Miasta Bolesławiec

                                              Wydział Społeczny

                                             Obowiązek nauki 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Obowiązek nauki  – nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do  szkoły:

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze.

Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;

2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Oświadczenie można otrzymać w:

1.Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec przy- pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter, tel. 75 645 6525)

2.Wydziale Społecznym ( wieżowiec – III piętro, pok. 309 tel. 75 645 6568)

3. Na stronie BIP- www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

Załączniki do karty usług:

KU-SP 07 01 - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu obowiązku szkolnego/nauki przez dziecko

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

2.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

3.  Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miejski Bolesławiec -Wydział Społeczny Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 309. tel. 75 645-65-68.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia  w sprawie prowadzanego postępowania egzekucyjnego( art. 33 i 34 u.p.e.a.)

Na niniejsze postanowienie zobowiązanemu służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

VI. UWAGI:

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%  obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce, w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia  przygotowania zawodowego, o którym mowa  w art. 16 ust. 1,2 ustawy o prawie oświatowym. Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie organu gminy o formie spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 i zmianach w tym zakresie (art. 40 ust.1 pkt.4 ustawy o prawie oświatowym). Nie spełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 20). Skutkuje to wydaniem w toku prowadzonej egzekucji administracyjnej postanowienia o nałożeniu grzywny na rodziców dziecka (prawnych opiekunów), które nie spełnia obowiązku nauki.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

 

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017. poz.1201 z późn. zm.),

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Kornel Filipowicz
(2017-09-14)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 10:36:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:00:28)
 
 
ilość odwiedzin: 4370501

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X