☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 08 Przyznawanie zasiłków szkolnych dla uczniów

                                              KU-SP 08

                                                  Wersja z dnia 14.09.2017r.

                                                  Urząd Miasta Bolesławiec

                                                       Wydział Społeczny

                      Przyznawanie zasiłków szkolnych dla uczniów

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o zasiłek szkolny według wzoru KU - SP 08 01;

2) Potwierdzenie zamieszkania na terenie Bolesławca w przypadku, gdy adres wskazany w pkt 2 wniosku nie jest miejscem stałego lub czasowego zameldowania, tj. w sytuacji braku meldunku w Bolesławcu, kopię umowy najmu, oświadczenie administratora lokalu/budynku, itp.;

3) Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia.

Wniosek można otrzymać w:

1.Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec przy- pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter, tel. 75 645 6525)

2.Wydziale Społecznym ( wieżowiec – III piętro, pok. 309 tel. 75 645 6568)

3. BIP- www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

Załączniki do karty usług: KU-SP 08 01- Wniosek o zasiłek szkolny

II. OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawę kończy wydanie decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego lub jego odmowie.

  Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego organ obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny pok. 309 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 6456568.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania oraz do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku Wysokość  zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
 o świadczeniach rodzinnych (tj. 124 zł x 5 = 620 zł.).

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

 

Podstawa prawna:

1)  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  z późn. zm.) - art. 90e,

2)  ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)-  art. 8 ust.1 pkt 2 i 3-13,

3) ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.),

4) Uchwała Nr XLIV/431/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,

5)  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz.1257).

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Kornel Filipowicz
(2017-09-14)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 11:10:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:01:46)
 
 
ilość odwiedzin: 4374175

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X