☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 26.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 09 Przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów o charakterze socjalnym

                                       KU-SP 09

                                         Wersja z dnia 14.09.2017r.

                                         Urząd Miasta Bolesławiec

                                              Wydział Społeczny

Przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów o charakterze socjalnym

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o stypendium szkolne według wzoru KU - SP 09 01;

2) Potwierdzenie zamieszkania na terenie Bolesławca w przypadku, gdy adres wskazany w pkt 2 wniosku nie jest miejscem stałego lub czasowego zameldowania, tj. w sytuacji braku meldunku w Bolesławcu, kopię umowy najmu, oświadczenie administratora lokalu/budynku, itp.;

3) Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia.

Wniosek można otrzymać w:

- Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525,);

- Wydziale Społecznym ( wieżowiec – III piętro, pok. 309);

- Na stronie BIP- www.um.boleslawiec.bip-gov.pl.

Załączniki do karty usługi: KU-SP 09 01- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 20../20..

II. OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawę kończy wydanie decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego lub odmowie.

 Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego organ obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny pok. 309 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 6456568.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania oraz do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

1.Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe; dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej , czyli 514 zł.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jednego miesiąca w i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów prawników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

5.Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

6. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć: rodzic ucznia, prawny opiekun, sam pełnoletni uczeń, słuchacz, a także dyrektor szkoły. Stypendium może być również przyznane z urzędu.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

 

Podstawa prawna:

1)  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  z późn. zm.) - art. 90d  ust. 1,2,7,9,10-11,

2)  ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)-  art. 8 ust.1 pkt 2 i 3-13,

3)  ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.),

4)  Uchwała Nr XLIV/431/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,

5)  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Kornel Filipowicz
(2017-09-14)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 11:26:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:02:50)
 
 
ilość odwiedzin: 4553212

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X