☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 34 Zgłoszenie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KU-FB 34 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony druk

- DGO Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz deklaracji);

Druk DGO można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Należy składać wyłącznie kompletnie wypełnione druki. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). Deklaracje opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Załącznik: (w zależności od okoliczności powodujących powstanie obowiązku uiszczania opłaty) kserokopia umowy zawartej w formie pisemnej wskazującej podmiot obowiązany do złożenia deklaracji i uiszczania opłaty, jeżeli obowiązek może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością (oryginał do wglądu).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

(z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Po przyjęciu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ dokonuje czynności sprawdzających, a w razie konieczności przeprowadza czynności wyjaśniające.

3. Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miasta Bolesławiec, Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 64

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od czynności organu podatkowego, zakończonych decyzją służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

VI. UWAGI:

1. Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

3. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5. Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu, do dnia 15 – go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Bolesławiec właściwy do wnoszenia tej opłaty.

8. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

9. Jeżeli obowiązki złożenia deklaracji i uiszczania opłaty mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w pkt 8, obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w pkt 8, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

10. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych wynosi:

1)  26,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

2) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych tj. w wysokości 1,00 na każdego mieszkańca;

3) zwolnienie , o którym mowa w pkt 2 , przysługuje od miesiąca, w którym zostało złożone oświadczenie o składowaniu bioodpadów w kompostowniku przydomowym, znajdującym się na terenie nieruchomości.

11. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Prezydent miasta na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 52,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

          - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2019-04-01 15:55:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 11:43:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522