☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU- SP 07 Obowiązek nauki

 

KU- SP 07

Wersja z dnia 19  lipca 2019 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Obowiązek nauki

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Obowiązek nauki  – spełnia się po ukończeniu szkoły podstawowej  przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych; spełnia się też przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację, może być spełniany również przez uczęszczanie do szkoły za granicą,  w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej

Oświadczenie można otrzymać w:

1.Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec przy- pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter, tel. 75 645 6525, 75 645 6526)

2.Wydziale Społecznym ( wieżowiec – III piętro, pok. 309 tel. 75 645 6568)

na stronie BIP- www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

Załączniki do karty usług:

KU-SP 07/01 - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu obowiązku szkolnego/nauki przez dziecko. 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rodzice zobowiązani są do informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, organu prowadzącego sprawę w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego/ nauki w sposób określony w art. 36 ust.10 lub 11.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miejski Bolesławiec -Wydział Społeczny Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 309. tel. 75 645-65-68.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia  w sprawie prowadzanego postępowania egzekucyjnego( art. 33 i 34 u.p.e.a.)

Na niniejsze postanowienie zobowiązanemu służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

VI. UWAGI:

  • Zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

  • Zgodnie z art. 36 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
  • Zgodnie z art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

  • Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
  • Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

 

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1148 z późn. zm.),

2.ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1314 z późn. zm.),

 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk - Dudek
(2019-07-19)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2019-08-27 10:15:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zienkiewicz
(2019-08-27 10:59:32)
 
 
ilość odwiedzin: 5367900

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X