☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Piątek 21.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 03 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

KU-SP 03

Wersja z dnia 19.09.2019r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do Rejestru (załącznik). Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo  popełnione umyślnie;

5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

7) oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis.

2. Celem sprawdzenia zgodności danych, o których mowa wyżej Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu,w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

3. Po spełnieniu warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego  Prezydent wydaje zaświadczenie o wpisie do Rejestru.

4. W przypadku nie spełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego Prezydent odmawia wpisu do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej

5. Odmowa wpisu do rejestru następuje również w przypadku gdy:

   1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem

6. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

  • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, których mowa wyżej, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

7.Wniosek można otrzymać:

  • - w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec – parter),
  • -  w Wydziale Społecznym, wieżowiec, pokój 308,
  • - w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.um.boleslawiec.bip-gov.pl .

II. OPŁATY:

100 złotych (słownie: sto złotych)

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Odmowa wpisu do rejestru – wydanie decyzji administracyjnej.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny, wieżowiec pokój 308, tel. 75 645 65 21.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta,w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Na podstawie art. 107 k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

1.Odbiór zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych może nastąpić w jednej z dwóch form

  • osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

  1. Opłatę w wysokości 100 zł dokonuje się na konto Urzędu Miasta numer rachunku bankowego   98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 w PKO BP S.A. o/Bolesławiec.
  2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

Podstawa prawna:

Rozdział 3 art.26 - 35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.).

Uchwała Nr XI/72/11Rady Miasta Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Kornel Filipowicz
(2019-09-19)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2019-09-27 08:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zienkiewicz
(2019-09-27 08:27:31)
 
 
ilość odwiedzin: 5163454

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X