☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SO 17 Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Uznanie żołnierza za samotnego.

KU-SO 17 Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Uznanie żołnierza za samotnego.  

KU- SO 17 Wersja z dnia 10.09.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioskodawca (żołnierz lub członek rodziny) składa wypełniony formularz (druk) podania oraz załącza:

 1. w przypadku żołnierza samotnego - oświadczenie, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe (druk),

 2. zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół i osiąganych stypendiach, a w przypadku bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku, kserokopia (oryginał do wglądu) aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka,

 3. zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby,

 4. w przypadku żołnierza samotnego - poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Druk podania można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta – Rynek 41

(Ratusz - parter, tel. 75  645 64 01);

 • Wydziale Spraw Obywatelskich - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1

(wieżowiec – II piętro, pok. 210);

II. OPŁATY

Nie podlega.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie decyzji administracyjnej i wypłata świadczenia – niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku. Odbiór decyzji osobiście w Wydziale lub pocztą. Kopia decyzji przesyłana jest do WKU Bolesławiec.

 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Obronności i Reagowania, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 210 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 46.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

 2. Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz lub osoba, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
 2. Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Członkom rodziny żołnierza, ze względu, na których został on uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób, wypłacany przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywa służbę, za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.

 4. Jeżeli żołnierz nabył prawo do zasiłku po dniu stawienia się do służby wojskowej, zasiłek wypłaca się od dnia nabycia tego prawa.

 5. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej:

      1) pokrywa się:

a) należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

b) należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

c) bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,

d) należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem najmu jest część lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony.

e) bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

       2) zawiesza się spłatę:

a) pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,

b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielenia kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

     6.  Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.

     7.  Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

     8. Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

w pkt. 1 - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania w najem lub podnajem oraz zawarcie przez żołnierza  umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.

w pkt. 2 - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.

 

Podstawa prawna:

 1. art. 127, 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 372).

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-09-10)
Udostępnił:
Rymut Agnieszka
(2021-09-24 10:45:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2021-10-22 10:01:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522