☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 66 Orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

KU-SO 66 Orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

KU-SO 66 Wersja z dnia 13.12.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. (Druk)

  • zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej - dot. żołnierza;
   - dowody osobiste do wglądu.

  • Oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki..

  • Ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie:

  1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.)

  2) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.)

  3) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 586 ze zm.)

  4) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 723 ze zm.)

  5) zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) — w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji.

  • Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę — w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba wymagająca opieki.

  • Oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny — w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.

   

Druk podania można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta – ul. Rynek 41, Ratusz (tel. 75 6456401);
 • Wydziale Spraw Obywatelskich - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec - II piętro pok. 210)

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie podlega.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie decyzji administracyjnej– niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku.

 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 3. Decyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Obronności i Reagowania, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 210 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 46.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji Prezydenta Miasta przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania do zasadniczej służby wojskowej osoby podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby.

 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 • Prezydent Miasta Bolesławiec jest organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie w przypadku gdy członek rodziny wymagający opieki zameldowany jest na terenie miasta Bolesławiec na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące.
 • Art. 39. 1. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby na jej udokumentowany wniosek ze względu na: konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nią zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu – na czas sprawowania tej opieki;

 • Art. 39a. 1. O konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3, orzeka wójt lub burmistrz (prezydent miasta), na uzasadniony wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jej rodziny, określając zgodnie z wnioskiem okres sprawowania opieki, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.

      2. Decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta doręcza się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.


Podstawa prawna:

 1. art. 39a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz.U. 2011 nr 64 poz. 333).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. )

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-12-13)
Udostępnił:
Rymut Agnieszka
(2021-12-23 08:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2021-12-23 09:38:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522