☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 67 Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

KU-SO 67 Wersja z dnia 16.12.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Udokumentowany wniosek żołnierz lub małżonki żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych (wniosek)

Załączniki:

 1. zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonka żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;

 2. umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych;

 3. akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny, jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonki żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;

 4. zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) czynnej służby przez żołnierza, podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;

 5. w przypadku żołnierza samotnego dodatkowo należy dołączyć:

 • decyzję administracyjną o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby o uznaniu za żołnierza samotnego;

 • wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym;

 1. w przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny dodatkowo należy dołączyć:

 • decyzję administracyjną o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

 • wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.

 1. oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania

Druk wniosku można otrzymać :

 • w Biurze Obsługi Interesanta – Rynek 41, (Ratusz - parter, tel. 75  645 64 01);

 • w Wydziale Spraw Obywatelskich - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, (wieżowiec – II piętro, pok. 210);

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.  OPŁATY

Nie podlega.

III. TERMIN I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie decyzji administracyjnej  – w ciągu 1 miesiąca od daty  przyjęcia kompletnego wniosku (do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. Odbiór decyzji osobiście w wydziale lub pocztą. Kopia decyzji przesyłana jest do WKU Bolesławiec.

 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE 

Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Obronności i Reagowania, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 210 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 46.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

 1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI

      1. Osobami uprawnionymi o ubieganie się pokrywania należności i opłat mieszkaniowych są:

 • Żołnierz uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, odbywający czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej;

 • Żołnierz uznany za samotnego w okresie odbywania przez niego czynnej służby wojskowej z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej;

 • Małżonkowie żołnierzy, o których mowa w pkt 1 i pkt. 2, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 1. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej:

 1. pokrywa się:

 • należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

 • należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

 • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,

 • należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem najmu jest część lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony.

 • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

         b. zawiesza się spłatę:

 • pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,

 • kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielenia kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

*Ww. pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.

3. Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

4. Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

w pkt. 2a - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania w najem lub podnajem oraz zawarcie przez żołnierza  umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.

w pkt. 2b - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.

Decyzję Prezydenta Miasta Bolesławiec doręcza się osobie, która złożyła wniosek  oraz administratorowi mieszkania i dowódcy jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się wojewódzki sztab wojskowy celem uzyskania refundacji.

5. Żołnierz ma obowiązek powiadomić Urząd Miasta Bolesławiec w terminie 7 dni od zaistnienia następujących okoliczności, w wyniku których utracił prawo do pokrywania należności mieszkaniowych:

 1. zwolnienie z pełnienia (odbywania) służby, przed upływem okresu podanego w zaświadczeniu z WKU, będącego załącznikiem do wniosku;

 2. przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

 3. nastąpiła zmiana tytułu prawnego żołnierza do lokalu (domu) mieszkalnego, a w szczególności, gdy:

 • ustało prawo do najmu lub zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego;

 • wyzbył się on prawa do zajmowania lub własności lokalu (domu) mieszkalnego;

 • wynajmuje on (podnajmuje) lokal (dom) mieszkalny osobom trzecim albo oddał go do bezpłatnego używania.

Świadczenie nie przysługuje żołnierzom samotnym odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni.

Podstawa prawna:

 1. art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 372).

 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczy Pospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U.

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-12-16)
Udostępnił:
Rymut Agnieszka
(2022-03-11 08:49:42)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522