☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 35 Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

KU-FB 35 Wersja z dnia 30.03.2022 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, powinien zawierać:

- wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

- stanowisko Strony w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

- oświadczenie (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania),
że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontrole celno-skarbowej albo od decyzji lub postanowienia nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej,

- dowód uiszczenia opłaty.

II. OPŁATY:

40,00 zł – od każdego zapytania, za każdy opisany stan faktyczny, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego;

17,00 zł–opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub kopii;

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu.

Opłaty należy uiścić na konto Gminy Miejskiej Bolesławiec

nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

3 miesiące od daty złożenia wniosku. Uchybienie terminowi powoduje uznanie stanowiska Strony jako prawidłowego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Biuro Obsługi Interesanta - Ratusz tel. 75 645 64 21

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

1. Na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, złożona za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. 

2. Na postanowienie o uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia indywidualnej interpretacji służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

3. Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

4. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

VI. UWAGI:

Wystąpić w wnioskiem może każdy, kto chce uzyskać interpretację w sprawie podatkowej.

Z wnioskiem można wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

- Dział II, Rozdział 1a Ordynacji podatkowej – art. 14a do art. 14s;

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2022-03-30)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2022-03-31 11:22:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2022-03-31 11:22:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522