☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 55 Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 55

Wersja z dnia 01.06.2017 r.

Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk wniosku można otrzymać:

 •    w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter,tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26);
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Miasta Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90;
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata roczna wynosi:

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5% - 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się stronę i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 3. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok.702, 713, tel. 75 645-64-90.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa  się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są na okres do  dwóch dni.
 2.  Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja administracyjna.

Podstawa prawna:

 1. Art.14 ust.5, art.18 ust.1 oraz art.181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
 2. §3 uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 200).
 3. Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. , poz. 23 ze zm.)

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 11:40:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 11:47:44)
 
 
ilość odwiedzin: 4376818

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X