☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 24.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 57 Uzyskanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 57

Wersja z dnia 01.06.2017 r.

Uzyskanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych na terenie miasta Bolesławiec wraz z zestawieniem określającym wartość sprzedaży (brutto) zinwentaryzowanych zapasów poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych;

 Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter,  tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26);
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90;
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip.gov.pl

II. OPŁATY:

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec

PKO BP S.A. O/Bolesławiec  Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 3. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich, Plac marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz, wieżowiec), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek składa przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy.
 2. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 3. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwen-taryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w art. 184 ust. 1 ustawy.
 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia..
 5. W toku postepowania może być przeprowadzona mediacja administracyjna.

Podstawa prawna:

 1. Art. 184 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487)
 2. Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.poz. 23 ze zm.)

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 12:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 12:27:44)
 
 
ilość odwiedzin: 4549289

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X