☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 05 Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich

Referat Komunalny

i Ochrony Środowiska

 

KU-ZI 05   USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Wersja z dnia 19 września 2018 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
2. Załączniki do wniosku:
1)    rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
2)    zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
    (Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
a) spółdzielnię mieszkaniową;
b) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) oraz z ustawą o Krajowym zasobie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 ze zm.);
c) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa;
d) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).
3)    oświadczenie o udostępnieniu informacji – w przypadku spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
4)    projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
5)    decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została prze-prowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
6)    zezwolenie właściwego dyrektora ochrony środowiska w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;
7)    jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Druk wniosku można otrzymać:
- w Biurze Obsługi Interesanta; Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Referat Komunalny i Ochrony Środowiska, pok.509;
- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.plII. OPŁATY
Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu III, kolumny 2, pkt 44, kolumny 4, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1044 ze zm.).
Opłata skarbowa wyłącznie, jeśli strona ustanowiła pełnomocnika: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł (część IV załącznika do ww. ustawy).
Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.
III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.IV. USŁUGĘ REALIZUJE:
Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Referat Komunalny i Ochrony Środowiska, – Biurowiec- Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1,V piętro, pokój nr 509, tel. 75-645-65-02V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 lub pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1.
Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.VI. UWAGI:
Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt
z wnioskodawcą, może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
Wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na terenie której rośnie drzewo lub krzew, włączając w to współmałżonków, jeśli obydwoje są współwłaścicielami nieruchomości.
Jeśli wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie lub przez uprawniony organ.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Po uzyskaniu zezwolenia wnioskodawca usuwa drzewa lub krzewy własnym staraniem i na własny koszt.
W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta lub Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Biurowiec Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1,V piętro, pokój nr 509, tel. 75-645-65-02.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 142 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze. zm.).
 

 

druk wniosku

 

wycinka

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2018-09-19)
Udostępnił:
Jolanta Wójcik
(2017-06-28 10:48:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Rychert
(2018-10-05 12:30:07)
 
 
ilość odwiedzin: 4376857

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X