☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 17 Zgłoszenie opodatkowania użytków rolnych przez osobę prawną

KU-FB 17 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zgłoszenie opodatkowania użytków rolnych przez osobę prawną

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełnione druki:

               - DR-1 Deklaracja na podatek rolny

               - ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Druki można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). W urzędzie należy składać tylko kompletnie wypełnione druki.

2. Załączniki:

- kserokopia aktu notarialnego lub umowa dzierżawy (oryginał do wglądu),

- kserokopia wypisu z ewidencji gruntów (oryginał do wglądu),

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie rocznej deklaracji podatkowej powoduje obowiązek wpłacania przez podatnika wyliczonej kwoty podatku w ratach kwartalnych a po stronie organu podatkowego uprawnienie do dokonania czynności sprawdzających i kontrolnych.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od czynności organu podatkowego, zakończonych decyzją służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

VI. UWAGI:

1. Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka niemająca osobowości prawnej obowiązana jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 15 stycznia każdego roku.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku.

3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku np. zakup gruntu, wydzierżawienie gruntu od Gminy Miejskiej Bolesławiec.

4. Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka niemająca osobowości prawnej obowiązana jest wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny.

5. Obliczony podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

6. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających

 ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

7. Opodatkowaniu podlegają:

- użytki rolne,

8. Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

9. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

10. Podatnikiem podatku rolnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, będące:

- właścicielem gruntu;

- posiadaczem samoistnym;

- użytkownikiem wieczystym gruntów;

- posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności  Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Podstawa prawna:

- art. 207, art. 274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

- art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-28 09:09:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 10:54:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522