☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Piątek 14.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 04 Realizacja obowiązku meldunkowego- zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy powyżej 6-ciu miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego za granicą

Realizacja obowiązku meldunkowego-zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy powyżej 6-ciu miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego za granicą

KU-SO 04 Wersja z dnia 25.07.2018 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia komputerowo (maszynowo) lub pismem   odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym w języku polskim, drukowanymi literami.
 2. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.
 3. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca,
 • Pełnomocnictwo ( jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia)
 • Do wglądu : dowód osobisty lub paszport.

   Druki  można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich( wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

     - za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł. 

 - za wydanie zaświadczenia  potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy za granicę  lub potwierdzenie zgłoszenia powrotu 17 zł.  

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 – przed złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia lub przed złożeniem pełnomocnictwa.

(z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia  od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie nie przysługuje.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

 

VI. UWAGI

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Zgłoszeń tych dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:
  • w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy pod  warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
 4. Zgłoszeń można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem  udzielonym zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności pranych zgłoszenia dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.
 6. Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (rozporządzenia Ministra Obrony  Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – Dz.U. 2015 poz. 1852

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U.  z 2015 r. poz.1852),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. .z 2016 r., poz. 1827),
 5. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2018-07-25)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-03 12:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2018-07-25 09:03:54)
 
 
ilość odwiedzin: 4368169

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X