☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 08 Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

KU-SO 08 Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

KU-SO 08  Wersja z dnia 25.07.2018 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony "Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców"
 • dowód uiszczenia opłaty (jeżeli wnioskodawca jest zobowiązany do jej uiszczenia),
 • do wglądu:
 • dowód osobisty  lub paszport,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w przypadku zaświadczenia  potwierdzającego fakt, że nikt w danym lokalu nie jest zameldowany),
 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowe (jeżeli wnioskodawca jest zobowiązany do jej uiszczenia)

   Druki można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1(wieżowiec-parter tel.756456525)                                                     
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Opłata skarbowa wynosi :

 • za wydanie zaświadczenia - 17 zł
 • za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł

 Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji), przed złożeniem wniosku i pełnomocnictwa.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek  o  wydanie zaświadczenia  z rejestru mieszkańców składa się do Prezydenta Miasta Bolesławiec.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania zaświadczenia.

W wyniku tego działania organ:

- wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne,

- wydaje zaświadczenie  niezwłocznie nie dłużej niż w terminie do 7-miu dni,  jeżeli wynik  sprawdzenia jest pozytywny,

- wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści  żądanej przez wnioskodawcę jeżeli wynik sprawdzenia jest negatywny do 7-miu dni.

 1. Doręczenie (w zależności od   żądania wnioskodawcy ) następuje:

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

- w formie dokumentu elektronicznego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Zażalenie składa się w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec
 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach    pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec jako organ prowadzący rejestr mieszkańców miasta Bolesławiec wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby, zawierające pełny odpis danych tej osoby przetwarzanych przez organ.
 2. O zaświadczenie dotyczące danych dziecka lub podopiecznego może wnioskować rodzic, opiekun prawny albo kurator.
 3. Z rejestrów tych wydaje się również na wniosek właściciel/najemcy mieszkania, zaświadczenie o braku osób zameldowanych pod danym adresem.
 4. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldun-kowego  (Dz.U.  z 2017 r. poz.2411),
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz.1302),
 6. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2018-07-25)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 11:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2018-07-26 07:46:55)
 
 
ilość odwiedzin: 4368862

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X