☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 06.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 08 Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

KU-SO 08 Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców

Wersja z dnia dnia 14.06.2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

          - dowód osobisty  lub paszport (wnioskodawcy/pełnomocnika)

          - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w przypadku zaświadczenia  potwierdzającego fakt, że nikt w danym lokalu nie jest zameldowany),

 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem opłaty- (jeżeli obowiązuje)

   Druki można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1(wieżowiec-parter tel.756456525)                                                     
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,

- za wydanie zaświadczenia - 17 zł,

  (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej),

- za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego - 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu (bez opłat i prowizji).    

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.   

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie zaświadczenia do 7-miu dni – odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty lub  w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę do 7-miu dni - odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego z pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Zażalenie składa się w terminie 7-miu dni od daty doręczenia postanowienia w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek  w godz. 13 -16.

 

VI. UWAGI:

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec jako organ prowadzący rejestr mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych tej osoby przetwarzanych przez organ.
 2. Z rejestru mieszkańców wydaje się również na wniosek właściciela-najemcy mieszkania, zaświadczenie o braku osób zameldowanych pod danym adresem.
 3. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego.
 5. Pełnomocnictwo udziela się w formie przewidzianej w Kodeksie postępowania adminis-tracyjnego.
 6. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
 7. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z zaświadczeniem  o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub po jego wydaniu. Wniosek o jego  wydanie składa się w postaci odpowiedniej do postaci złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do  którego ma być dołączony formularz. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie   z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000),
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. Poz.570),
 6. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302),
 7. ustawa  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz.860)

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2019-06-14)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 11:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2019-06-19 07:58:39)
 
 
ilość odwiedzin: 5495341

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X