☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 14 Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 14 Wersja z dnia 14.06.2019 r.

Sprawdzenie danych zawartych  w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:    

Druki można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu (bez opłat i prowizji).    

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.  

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Organ gminy dokonuje sprawdzenia danych zawartych w rejestrze mieszkańców w  oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu faktycznego.
 2. Organ, który stwierdzi niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa niezwłocznie te niezgodności.
 3. Organ, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do ich usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym organ, który jest właściwy do rejestracji tych danych, w celu usunięcia niezgodności.
 4. O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były sprawdzane osobiście, za pośrednictwem poczty bądź drogą elektroniczną.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie nie przysługuje.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek  w godz. 13 -16.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

VI. UWAGI:

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, przysługuje prawo do bezpłatnego i stałego wglądu on-line do Jej danych osobowych . Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na platformie e-usług Ministra Cyfryzacji https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wnioskowanie-o-sprawdzenie-danych-zawartych-w-rejestrze-pesel-i-rejestrach-mieszkancow-i.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek o ich usunięcie można złożyć do wybranego organu gminy. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3.  Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 1942),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000),
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz.570).

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2019-06-14)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 11:26:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-27 14:55:47)
 
 
liczba odwiedzin: 5599512

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X